Kennislacunes huisartsgeneeskundig handelen

De aanbevelingen in NHG-Standaarden zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt echter dat onderzoek ter onderbouwing van aanbevelingen soms ontbreekt of ontoereikend is. Men spreekt dan van een kennislacune. Bij elke standaard worden de meest relevante kennislacunes geformuleerd. Kennislacunes worden bij verschijnen van een (herziening van) een standaard gepubliceerd op deze website.

Naast elke NHG-Standaard staat een link naar de kennislacunes behorend bij die standaard.

Historie van de kennislacune

In 2001 zijn de hiaten in de wetenschappelijke onderbouwing van de NHG-Standaarden voor het eerst op systematische wijze geïnventariseerd. De gevonden lacunes werden vastgelegd in een database, de “lacunebak”, in de vorm van een onderzoeksvraag, voorzien van een toelichting en één of meer trefwoorden.

Per NHG-Standaard werd aangegeven welke vragen nog openstonden voor een betere onderbouwing van de standaard en de precieze bron van deze vragen. In 2003 is de inventarisatie voor een groot deel herzien en zijn overbodig geworden onderzoeksvragen uit de database verwijderd en nieuwe vragen toegevoegd.

In 2012 is in het kader van het HARING project (Handleiding en toolbox Richtlijnontwikkeling in de Nederlandse Gezondheidszorg) met medewerking van het NHG een tool Kennislacunes ontwikkeld. Deze tool ondersteunt het opstellen en systematisch beschrijven van kennislacunes in richtlijnen. Op grond van deze tool is een verdere uitwerking van de onderzoeksvraag volgens het PICO-format en informatie over het gewenste onderzoeksdesign toegevoegd aan de kennislacunes.  Toepassing van deze tool op de NHG-Standaarden heeft de kwaliteit van de lacunes aanzienlijk verbeterd.

Een groot deel van de kennislacunes is al volgens het nieuwe format geformuleerd. De resterende lacunes zullen binnenkort bij herziening van de standaard in het nieuwe format worden meegenomen. 

Copyright

Het copyright van het overzicht van lacunes in huisartsgeneeskundige kennis berust bij het NHG.

Contact

Vragen over de kennislacunes kunt u zenden aan de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. E-mail: renw@nhg.org

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek, die een kennislacune kunnen vullen, zijn op bovenstaand e-mailadres ook van harte welkom.