Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website Richtlijnen.nhg.org. Deze website wordt beheerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (“NHG”, “wij”of “ons”), Mercatorlaan 1200, 3528 BL, te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40530347.
In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via Richtlijnen.nhg.org, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Webformulieren

Indien u een webformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het formulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, om onze systemen te beveiligen tegen ongewenste e-mails.

Vragen stellen via Richtlijnen.nhg.org

Met het invullen van een vraagformulier op Richtlijnen.nhg.org dient u uw naam en  e-mailadres in te vullen. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen om antwoord te geven op uw vraag. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken, omdat wij anders uw vragen niet goed kunnen beantwoorden. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken, maar zonder deze gegevens is het mogelijk dat wij u niet kunnen contacteren om uw vraag te beantwoorden. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor NHG.

Overzicht huisartsgeneeskundig onderzoek

Met het invullen van een het formulier 'Onderzoek aanmelden' kunnen onderzoekers hun gegevens invullen ter ondersteuning van de onderzoeken en lacunes die op Richtlijnen.nhg.org gepubliceerd worden. Hierbij dient de onderzoeker ook persoonsgegevens door te geven, zoals de betrokkenen bij het onderzoek, de functies van de betrokkenen, de projectleider en de naam en contactgegevens van de contactpersoon. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om deze te publiceren op de website, zodat een bezoeker weet welk onderzoek door welke wetenschapper wordt uitgevoerd en wie contactpersoon is. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken, daarnaast kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Richtlijnen.nhg.org.

Cookies

Daarnaast maakt NHG gebruik van cookies op Richtlijnen.nhg.org. Een cookie is een techniek waarmee informatie van randapparatuur kan worden verzameld en afgelezen. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan Richtlijnen.nhg.org. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van Richtlijnen.nhg.org, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres. Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies

Het NHG vindt bescherming van privacy een zeer belangrijk recht. Richtlijnen.nhg.org maakt gebruik van Matomo, een open source toepassing die op onze eigen server draait. Vanzelfsprekend hebben we maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door in Matomo het laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres weg te gooien.
Het NHG heeft een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken voor de bovenstaande doeleinden, omdat het NHG zonder deze gegevens de website niet voor u kan optimaliseren.

Richtlijnen.nhg.org maakt tevens gebruik van Hotjar. Ook deze dienst gebruiken wij om bezoekersgedrag te analyseren teineinde onze website en diensten te verbeteren. De informatie die Hotjar verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt voor opslag geanonimiseerd en uw gegevens worden maximaal 365 dagen bewaard.

Cookie Door Doel Bewaartermijn
_pk_id Matomo Deze cookie bepaalt of je een nieuwe of een terugkerende bezoeker bent 13 maanden
_pk_ses Matomo Deze cookie bepaalt welke pagina’s je op Richtlijnen.nhg.org hebt bezocht. Duur van het bezoek aan onze website
vuid Vimeo Verzamelt gegevens over de bezoeken van gebruikers, gerelateerd aan de pagina waarop een vimeo-player wordt geladen. 2 jaar

 

Functionele cookies

Deze cookies verzamelen persoonsgegevens, zoals uw IP adres, en zijn nodig om Richtlijnen.nhg.org te laten functioneren. Richtlijnen.nhg.org maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

Cookie Doel Bewaartermijn
cookiesconsent_status Deze cookies ontstaan bij het sluiten van de cookiebar op Richtlijnen.nhg.org en onthouden uw keuze voor een volgend bezoek. 365 dagen
SESS<xyz> Een CMS cookie dat nodig is om de sessie van gebruikers goed te laten verlopen. 24 dagen

 

NHG heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken voor de bovenstaande doeleinden, omdat de website niet functioneert zonder deze gegevens.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van Richtlijnen.nhg.org werken.

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. NHG kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt Richtlijnen.nhg.org ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerker van NHG. NHG maakt afspraken met bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen.
NHG zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door NHG is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij NHG hiertoe gehouden is op grond van de wet.

3. BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via de website worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard.
Wij plaatsen cookies alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is.

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5. VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

De website Richtlijnen.nhg.org kan hyperlinks naar andere websites van derden bevatten. NHG is niet verantwoordelijk voor die websites en dit beleid heeft geen betrekking op die websites. Wij raden u aan het privacy- en cookiebeleid van deze websites door te nemen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op die websites.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

7. UW RECHTEN EN CONTACT

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens te verstrekken aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@nhg.org.