Over NHG-Richtlijnen

NHG-richtlijnen is een website van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

Onder de noemer NHG-richtlijnen vindt u hier:

NHG-Standaarden

De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. Elke NHG-Standaard richt zich op een bepaalde aandoening (zoals astma), klacht (zoals maagklachten) of risicofactor (zoals hoge bloeddruk) en doet duidelijke uitspraken over wat adequaat medisch handelen is.

Meepraten over de richtlijnen in de NHG-Standaarden?

Het NHG organiseert al geruime tijd focusgroepbijeenkomsten om huisartsen meer te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van de NHG-Standaarden. In deze focusgroepen wordt de conceptversie van een nieuwe of herziene Standaard besproken met tien tot twaalf collega’s. Mogelijke knelpunten en implementatie-oplossingen komen aan bod. De conclusies uit de focusgroep worden meegenomen in de uiteindelijke versie van de NHG-Standaard en in de implementatieproducten van het NHG. Zou u het leuk vinden om deel te nemen aan deze focusgroepen? Inschrijfformulieren voor toekomstige focusgroepen zijn te vinden op nhg.org.

NHG-Behandelrichtlijnen

Het is medisch en maatschappelijk gezien belangrijk dat huisartsen geneesmiddelen adequaat voorschrijven. Onder- en overbehandelingen zijn ongewenst. Het NHG heeft daarom diverse richtlijnen ontwikkeld waarop de huisarts zijn beleid kan baseren. Naast de NHG-Standaarden over grote onderwerpen heeft het NHG behandelrichtlijnen (voorheen Farmacotherapeutische Richtlijnen – FTR'en) ontwikkeld over kleinere aandoeningen. Deze gaan over uiteenlopende alledaagse en minder alledaagse aandoeningen, zoals brandwonden, wratten, perniones, bursitis olecrani, stoppen met roken en infectieuze balanitis. NHG-Behandelrichtlijnen bevatten ook niet-medicamenteuze adviezen en bestaan uit korte aanbevelingen, gefocust op het beleid.

Medisch inhoudelijke NHG-Standpunten

Om het medisch beleid van de huisarts te ondersteunen publiceert het NHG naast de bekende NHG-Standaarden ook medisch inhoudelijke NHG-Standpunten.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA)

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken hebben tot doel landelijke uitgangspunten te formuleren voor het maken van werkafspraken in de regio.

Multidisciplinaire richtlijnen (MDR)

Het NHG ontwikkelt samen met andere partijen uit de eerste en tweede lijn samenwerkingsafspraken. Daarnaast worden Multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld over voor de huisarts relevante onderwerpen.

Landelijke Transmurale Afspraken (LTA)

De Landelijke Transmurale Afspraken bevatten richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en specialisten.