Effectiviteit enkelvoudige of multi-componente interventies gericht op vermindering van de incidentie van dementie

ICPC

P70

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Dementie

Publicatiedatum van de richtlijn

April 2020

Onderwerp

Dementie

Korte titel

Effectiviteit enkelvoudige of multi-componente interventies gericht op vermindering van de incidentie van dementie

Achtergrond

Er is sterk bewijs dat cardiovasculaire risicofactoren kunnen bijdragen aan het risico op dementie. In de afgelopen jaren zijn zowel enkelvoudige als multi-componente interventies gericht op de verbetering van cardiovasculaire risicofactoren onderzocht op hun effect op dementie-incidentie. Hoewel sommige meta-analyses een klein, gunstig effect lieten zien, was dit op zijn best marginaal significant. Oorzaken hiervan zijn mede toegeschreven aan gebrek aan voldoende lange follow-up, onvoldoende intensieve behandeling, of preventiestrategieën die op een te hoge leeftijd werden ingezet (d.w.z. pas na middelbare leeftijd, terwijl het verband tussen de genoemde risicofactoren en het dementierisico op middelbare leeftijd waarschijnlijk het sterkst is).
Ondanks het vermoeden dat dementie uit te stellen of zelfs te voorkomen is door een gezonde leefstijl en/of door adequatebehandeling van cardiovasculaire risicofactoren als hypertensie en hypercholesterolemie, is hiervoor vooralsnog geen overtuigend bewijs geleverd.

Uitgangsvraag PICO

P

Open populatie of eerstelijnspopulatie, zonder cognitieve stoornissen, met of zonder hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis.

I

Intensieve behandeling gericht op één risicofactor (zoals hypertensie of sedentaire leefstijl), of op alle relevante cardiovasculaire risicofactoren samen.

C

Reguliere zorg van genoemde risicofactoren.

O

Nieuwe gevallen van dementie, cardiovasculaire gebeurtenissen, sterfte.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Open, individuele of clustergerandomiseerde trial in de huisartsenpraktijk.

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Klein, gunstig effect op afname van incidentie van dementie, hartvaatziekten, en/of sterfte.