Risicofactoren voor een chronisch beloop van aspecifieke lagerugpijn

ICPC

L03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn

Publicatiedatum van de richtlijn

februari 2017

Onderwerp

Risicofactoren voor een chronisch beloop van aspecifieke lagerugpijn

Korte titel

Risicofactoren voor een chronisch beloop lagerugpijn

Achtergrond

Naar schatting circa 25% van de patiënten ontwikkelt chronische klachten (klachtenduur > drie maanden), bij deze patiënten is de kans op herstel kleiner.  Enkele factoren, zoals passieve copingstijl, pijngerelateerde angst, depressieve gevoelens  en psychische  stress worden geassocieerd met het ontstaan van chronische klachten. Grootschalig, kwalitatief goed onderzoek naar psychosociale risicofactoren ontbreekt echter

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met acute lagerugpijn (klachtenduur< 6 weken)

I

(psychosociale) factoren zoals bewegingsangst, -armoede, arbeidsverzuim, lage werktevredenheid, fixatie op een ernstige lichamelijke oorzaak, gevoelens van hulpeloosheid en machteloosheid

C

/

O

incidentie/prevalentie van chronische lagerugpijn

Gewenst onderzoeksonderwerp

Prospectieve cohortstudie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Formuleren van (psychosociale) risicofactoren voor een chronisch beloop