LESA's

Kindermishandeling


Deze LESA is niet actueel. We overleggen met de betreffende beroepsgroep over het handhaven of laten vervallen van deze richtlijn.

Deze LESA en bijbehorende Toolkit zijn (nog) niet aangepast aan het op 2 juli 2018 gepubliceerde afwegingskader meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en de herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld waarin naast het afwegingskader onder andere ook een mantelzorgverleningscheck is opgenomen. De Toolkit wordt geactualiseerd aan de hand van de nieuwe meldcode.

Het doel van deze LESA is de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren door betere samenwerking tussen huisartsen en jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze LESA geeft aanbevelingen voor het maken van samenwerkingsafspraken op lokaal niveau op het gebied van kindermishandeling.

Kernpunten

  • Een actieve houding en alertheid zijn geboden om ook bij volwassenen en kinderen zonder hulpvraag signalen van kindermishandeling op te vangen, zo nodig passende hulp te bieden en het KNMG-stappenplan kindermishandeling te volgen.
  • Zorg voor een adequate informatie-uitwisseling bij (een vermoeden van) kindermishandeling.
  • Vraag bij een vermoeden van kindermishandeling geanonimiseerd advies aan Veilig Thuis (stap 2 uit het KNMG-stappenplan kindermishandeling).
  • Spreek met betrokken hulpverleners af wie de regie en zorgcoördinatie op zich neemt en wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en leg dit vast. Dit is essentieel om tot een goede signalering en aanpak van kindermishandeling te komen.
  • Is een reële kans op schade voor het kind met passende hulpverlening niet (langer) af te wenden, doe dan zo spoedig mogelijk melding bij Veilig Thuis (stap 5b uit het KNMG-stappenplan kindermishandeling).
  • Houd aandacht voor de eigen kennis, attitude en competenties om adequaat om te kunnen gaan met (vermoedens van) kindermishandeling.

Links

  • KNMG houdt een dossier kindermishandeling bij, waarin onder andere opgenomen de KNMG Meldcode Kindermishandeling.
  • De LHV-publicaties zijn op de LHV-website onder Kindermishandeling en Huiselijk geweld te vinden.
  • Ook het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft een dossier Kindermishandeling met daarin veel informatie over de verschillende aspecten van kindermishandeling (epidemiologie, risicofactoren, maar ook interventies).
  • De CBO Richtlijn Familiaal Huiselijk geweld bij volwassenen en kinderen (pdf) bevat aanbevelingen voor de dagelijkse praktijkvoering en ook een weergave van de wetenschappelijks stand van zaken.