LESA's

Organisatie van zorg bij chronische medicatie

Initiërende partijen:
NHG, V&VN, KNMP

Deze Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) is een document met handreikingen voor huisartsen, apothekers en wijkverpleging voor afspraken voor de organisatie van zorg rondom medicatiegebruik voor patiënten met wijkverpleging. Met deze handreikingen kan binnen de eigen lokale praktijksituatie verder invulling worden gegeven aan de praktische uitwerking van de Veilige Principes in de Medicatieketen, in dit geval in het bijzonder voor thuiswonende patiënten met chronische medicatie en ondersteuning hierin door de wijkverpleging.

Deze LESA is opgesteld door een werkgroep van:

 • huisartsen namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • wijkverpleegkundigen namens Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • openbaar apothekers namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP).

Deelonderwerpen

De LESA bevat 8 deelonderwerpen. Devolgorde waarin deelonderwerpen in de praktijk kunnen worden opgepakt, wordt bepaald door de prioriteit die ze hebben in de eigen werksituatie.

 1. Basisafspraken over samenwerking en communicatie
 2. Medicatieoverdracht
 3. Patiëntvoorlichting
 4. Therapietrouw
 5. Herhaling van chronische medicatie
 6. Medicatierollen
 7. Medicatiebeoordeling
 8. Zelfzorgmiddelen