LTA's

Hartfalen


Het doel van deze LTA is om een kader te bieden voor regionale afspraken tussen betrokken zorgprofessionals en zorggebruikers omtrent de organisatie van hartfalenzorg. Uitgangspunt is, naast de eerder genoemde richtlijnen, de Standard for delivering heartfailure care van de ESC (2011), een Europese richtlijn over optimale organisatie van hartfalenzorg (ontwikkeld door de betrokken zorgverleners en patiënten).

Kernpunten

  • De LTA gaat uit van de tweede herziene NHG-Standaard Hartfalen en de Multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen uit 2010 en de richtlijnen van de European Society of Cardiologie (ESC) over de diagnostiek en behandeling van acuut en chronisch hartfalen uit 2012. Voor de afspraken met betrekking tot de organisatie van de hartfalenzorg is gebruik gemaakt van de Standards for delivering heart failure care van de ESC uit 2011.
  • De LTA is opgesteld door cardiologen, huisartsen, hartfalenverpleegkundigen, een vertegenwoordiger van De Hart&Vaatgroep als patiëntenvereniging en een vertegenwoordiger namens Zorgverzekeraars Nederland.
  • De LTA beschrijft de betrokken zorgverleners en verantwoordelijkheden, de aanvullende diagnostiek, de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn, de controles, de voorlichting en leefstijladvisering, hartfalenrevalidatie, de rol van de praktijkondersteuner huisarts (POH) en hartfalenverpleegkundige, de registratie en de zorg in de laatste levensfase. Voor de medicamenteuze behandeling wordt verwezen naar de eerder genoemde richtlijnen.
  • In de LTA is nadrukkelijk plaats voor gezamenlijke besluitvorming van de arts en de patiënt en wordt aandacht besteed aan zelfmanagement van de patiënt of de mantelzorger. Ter ondersteuning daarvan wordt aanbevolen een individueel zorgplan op te stellen. Op basis van deze LTA kunnen regionale transmurale afspraken worden gemaakt tussen huisartsen en cardiologen, andere betrokken disciplines, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars.