LTA's

Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken


De Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken geven aanbevelingen voor de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk met de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz bij de zorgverlening aan volwassenen met psychische problematiek en aandachtspunten voor regionale afstemming.

Kernpunten

  • In de huisartspraktijk kunnen patiënten met psychische problematiek (al dan niet DSM-geclassificeerd) met lichte tot matige lijdensdruk en disfunctioneren en met een relatief korte ziekteduur begeleid worden. Ook verlies-, aanpassings-, werk- en relatieproblemen, stabiele chronische problematiek, geïndiceerde preventie, psychische ondersteuning bij een somatische aandoening kan in de huisartsenpraktijk plaatsvinden. 
  • Bij een op de patiënt gericht verwijsadvies wordt met de volgende aanvullende aspecten rekening gehouden: de wens van de patiënt en zijn omgeving, behandelvoorgeschiedenis, contextuele factoren en de deskundigheid van de verwijzer.
  • De huisarts blijft steeds een rol vervullen bij patiënten die verwezen zijn naar de generalistische basis ggz (GB ggz) of de gespecialiseerde ggz (S ggz). Daarom is het van belang om bij belangrijke gebeurtenissen of wijzigingen in het beleid met elkaar te overleggen, met als doel om elkaar te informeren en/of de zorg af te stemmen. Dit is extra van belang bij patiënten met chronische problematiek.
  • De huisarts formuleert in overleg met de patiënt bij elke verwijzing naar de ggz een verwijsbrief. De behandelaar in de ggz rapporteert naar de huisarts na de intake en na het afsluiten van de behandeling.
  • De Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken geven aandachtspunten die het overleg op regionaal of lokaal niveau kunnen structureren.