LTA's

Stabiele angina pectoris

Samenwerking van:
Het Nederlands Huisartsen Genootschap, De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en Harteraad.

Het doel van deze nieuwe Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) is om de zorg voor patiënten met (vermoeden van) Stabiele angina pectoris (SAP) te verbeteren. De LTA beschrijft bij welke patiënten diagnostiek plaatsvindt om de diagnose AP te stellen of met voldoende zekerheid uit te sluiten. Daarnaast is het van belang om hoogrisicopatiënten te identificeren.


Kernpunten

  • De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele angina pectoris (SAP) gaat uit van de derde herziene NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (2019) en de richtlijn van de European Society of Cardiologie (ESC) over de diagnostiek en behandeling van chronische coronaire hartziekten (2019).
  • De LTA SAP is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Harteraad.
  • De LTA beschrijft de afspraken tussen de betrokken zorgverleners over hun verantwoordelijkheden, de diagnostiek van en het beleid bij patiënten met (vermoeden van) SAP. Voor details over de medicamenteuze behandeling wordt verwezen naar de eerdergenoemde richtlijnen.
  • Op basis van deze LTA kunnen huisartsen en cardiologen, andere betrokken disciplines en patiënt vertegenwoordigers regionale transmurale afspraken maken.