NHG-Standpunten

Herhalen specialistische medicatie


Het NHG adviseert om met voorzorg om te gaan met het herhalen van specialistische medicatie. Met specialistische medicatie wordt bedoeld: medicatie die de huisarts in de dagelijkse praktijk in de regel niet voorschrijft en waarvoor naar de tweede lijn of bijvoorbeeld de gespecialiseerde ggz wordt verwezen, zoals antipsychotica, anti-epileptica, middelen bij inflammatoire darmziekten of orale oncolytica.

Huisartsen zijn niet verplicht medicatie van de specialist te herhalen. Het NHG-Standpunt Herhalen specialistische medicatie beschrijft de randvoorwaarden waaronder de huisarts zou kunnen overwegen dit wel te doen. 

Huisartsen die deze recepten herhalen zijn verantwoordelijk voor de noodzakelijke controles en de medicamenteuze behandeling. De huisarts herhaalt geen specialistische medicatie voor patiënten met een chronisch specialistische aandoening, tenzij de huisarts zich daartoe bekwaam acht, een overdracht met (controle)instructie van de behandelend specialist ontvangt en de mogelijkheid heeft om zo nodig laagdrempelig te overleggen en direct terug te verwijzen. Ook als huisartsen geen herhaalrecepten voor specialistische medicatie uitschrijven, moeten zij kennis hebben over de voorzorgen bij patiënten die deze medicatie gebruiken. 

Raadpleeg voor meer informatie het NHG-Standpunt specialistische medicatie, dat is opgesteld in overleg met LHV en FMS, en sluit aan bij de Handreiking Substitutie  van zorg, de Ineen/NHG/LHV- Visie Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek en de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg.