MDR'en

Chronische Nierschade

Initiërende partij(en):
NIV, NHG

Het initiatief voor de ontwikkeling van deze richtlijn lag bij het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. Het patiëntenperspectief werd gewaarborgd door participatie door de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Inhoud van de richtlijn

De multidisciplinaire richtlijn Chronische Nierschade geeft aanbevelingen voor diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade (CNS). De richtlijn is gericht op professionals in zowel de eerste als de tweede lijn.

De volgende onderwerpen komen in de richtlijn aan bod:

 • Diagnostiek CNS
  • Definitie
  • Bepaling nierfunctie en albuminurie
  • Stadiëring
 • Beleid en behandeling:
  • Voorlichting
  • Zelfmanagement
  • Leefstijl en dieetmaatregelen, eiwitbeperking
  • Weging CNS als cardiovasculaire risicofactor
  • Medicamenteuze behandeling van cardiovasculaire en renale risicofactoren
  • Influenza- en pneumococcenvaccinatie
  • Voorkomen additionele nierschade
  • Nierfunctievervangende behandeling op hogere leeftijd
 • Samenwerking:
  • Samenwerking 1e en 2e lijn en verwijsindicaties
  • Teleconsultatie,
  • Samenwerking met laboratoriumspecialisten klinische chemie
  • Point-of-care creatinine bepaling
  • Samenwerking met de diëtist
  • Samenwerking met apotheker

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Chronische nierschade