Barrières bij de implementatie van screenen op angst en depressie in de verloskundigenpraktijk: een kwalitatief en kwantitatief

Titel onderzoek Nederlands

Barrières bij de implementatie van screenen op angst en depressie in de verloskundigenpraktijk: een kwalitatief en kwantitatief

Onderzoeksvraag

Wat zijn barrières bij de implementatie van screenen op angst en depressie in de verloskundigenpraktijk en welke zijn de belangr

Uitgangsvraag PICO

P

verloskundigen

I

vragen o.a. over de praktijkvoering

O

respons op de screeningslijst

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Het aantal zwangere vrouwen dat voor een groot nationaal onderzoek kon worden onderzocht op symptomen van angst en depressie bleef sterk achter bij de verwachtingen. Het aantal (de respons) bleek sterk te verschillen tussen de  deelnemende verloskundige praktijken. Daarom vonden wij het interessant de redenen voor de verschillende respons te onderzoeken. Wij hebben dit gedaan door middel van een interview onder medewerkers van verloskundige praktijken met een hoge respons en juist met een lage respons. Daarna hebben we een online enquête gehouden onder 59 verloskundige praktijken. We hebben de gegevens uit het interview en uit de online enquête gecombineerd tot een aantal conclusies over de redenen voor een lage/hoge respons. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de respons hoger is als:

  1. de vragenlijsten in de praktijk worden ingevuld en vervolgens opgestuurd worden door een medewerker van de verloskundige praktijk. Als de vrouw de lijst thuis invult wordt deze vaak niet terug gestuurd.
  2. het belang van het onderzoek wordt onderstreept door de verloskundige,
  3. de verloskundige de tijd neemt om de vrouw te infomeren over de studie, en
  4. de cliënt goed informeert over de tijdsbelasting van het onderzoek

Verder bleek dat bij de verloskundigen de tijdsdruk van de reguliere zorg en deelname aan ander wetenschappelijk onderzoek de respons verlagen. Deze factoren zijn uiteraard moeilijk te beïnvloeden maar kunnen aanknopingspunten bieden voor toekomstig onderzoek/beleid.

De resultaten zullen gepubliceerd worden in het Tijdschrift voor Verloskunde

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Methodologie

Aard van het onderzoek

Methodologisch

Design van het onderzoek

Dwarsdoorsnede onderzoek in combinatie met kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

L. Dijkstra

Contactpersoon

H. Burger (projectleider, UHD)

Andere betrokkenen

T. Verbeek, M. van Pampus

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek