bereik en Effect van een persoonsgerichte integrale aanpak van chronische aandoeningen en MultimorBiditeit in de huisartsenpraktijk bij mensen met een lage sOciaaleconomiSche Status

Titel onderzoek Nederlands

bereik en Effect van een persoonsgerichte integrale aanpak van chronische aandoeningen en MultimorBiditeit in de huisartsenpraktijk bij mensen met een lage sOciaaleconomiSche Status

Titel onderzoek Engels

reach and Effect of a person-centred integrated-care approach for chronic diseases and MultimorBidity in patients of low sOcio- economic StatuS in general practice

Acroniem

EMBOSS

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van een persoonsgericht integraal zorgprogramma voor patiënten met een lage SES met een chronische ziekte, vergeleken met gebruikelijke zorg, op door patiënten gerapporteerde uitkomsten, ervaringen en zorggebruik, nadat deze is aangepast aan hun behoeftes?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) lijden vaker dan anderen aan chronische ziekten zoals diabetes, COPD, hartvaatziekten en hebben vaker meerdere ziekten tegelijk (multimorbiditeit). De uitkomsten van zorg zijn bij hen slechter. Zij hebben vaker beperkte gezondheidsvaardigheden. Huidige interventies voor mensen met chronische aandoeningen in de huisartsenpraktijk richten zich op het verminderen van ziektelast door medicatie, controles en leefstijladviezen. Deze interventies sluiten echter onvoldoende aan bij de specifieke problemen en behoeftes van mensen met lage SES. Een persoonsgerichte en integrale benadering kan beter passen bij deze doelgroep, mits zij betrokken wordt bij de ontwikkeling, het testen en de evaluatie. Bij persoonsgerichte en integrale benadering staat de patiënt centraal en niet de ziekte. Samen met de patiënt wordt besproken welke problemen voor de patiënt het belangrijkste zijn en welke ondersteuning nodig is om deze problemen aan te pakken. Bij de ontwikkeling van een dergelijke interventie dient ook voldoende rekening te worden gehouden met randvoorwaarden, zoals specifieke scholing van kennis en vaardigheden bij de betrokken zorgverleners. In het EMBOSS project ontwikkelen wij in samenwerking met patiënten en drie regionale zorggroepen een persoonsgerichte en integrale aanpak specifiek voor mensen met lage SES. Ook besteden wij ruim aandacht aan bijbehorende materialen en scholing. Deze aanpak zullen wij vervolgens testen en evalueren op effecten. Deze studie draagt zo bij aan het verminderen van gezondheidsachterstanden in deze kwetsbare groep, aan het vergroten van de handelingsmogelijkheden van huisartsen bij een diverser wordende patiëntenpopulatie en aan het beter laten aansluiten van leefstijladviezen bij mensen met lage SES.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Praktijkorganisatie
Communicatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Hester van Bommel sr. wetenschappelijk medewerker Pharos

Contactpersoon

Hester Van Bommel

Projectleider

Erik Bischoff

Andere betrokkenen

Maria van den Muijsenbergh
Jako Burgers
Tessa van Loenen

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Diversiteit
Ouderen-kwetsbare patiënten-multimorbiditeit
Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-
Samenwerking-organisatie van zorg rondom de praktijk-substitutie-verwijzing-spoedzorg

Clusters

A. Algemeen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

inclusief onderzoek, terugdringen gezondheidsverschillen