COCON: guideline-COncordant CONtinence care

Titel onderzoek Nederlands

COCON: guideline-COncordant CONtinence care

Titel onderzoek Engels

Guideline-concordant care instead of the non-curative use of absorbent products in women aged 55 years and over with urinary inc

Onderzoeksvraag

kosteneffectiviteit en budget impact van een strategie om implementatie  richtlijn urine incontinentie bij vrouwen te verbeteren

Uitgangsvraag PICO

P

vrouwen vanaf 55 jaar die langdurig incontinentiemateriaal gebruiken

I

implementatiestrategie: inzet van een continentieverpleegkundige en financiële incentive bij betere implementatie

C

zorg zoals die nu is/gebruikelijke zorg

O

kwaliteit van leven/ernst urine incontinentie/zorggebruik en daarmee samenhangende kosten

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

AANLEIDING
Een aanzienlijke groep vrouwelijke 55-plussers met ongewild urineverlies gebruikt incontinentiemateriaal, terwijl dit volgens de richtlijnen niet de aangewezen zorg is. Ze zouden kunnen profiteren van effectieve behandelingen, zoals beschreven in de multidisciplinaire richtlijn voor vrouwen met urine-incontinentie.

DOEL/VRAAGSTELLING
Het bepalen van de kosteneffectiviteit en budget impact van een implementatiestrategie waarmee het verstrekken van zorg volgens de multidisciplinaire richtlijn bevorderd wordt, bij vrouwelijke 55-plussers met ongewild urineverlies die incontinentiemateriaal gebruiken dat vergoed wordt door hun zorgverzekeraar en dat verstrekt wordt door de openbare apotheek. 

HYPOTHESE
De strategie resulteert in gezondheidsvoordeel voor vrouwen op korte termijn. Kostenbesparingen zijn mogelijk na 3 jaar.

STUDIE OPZET
Gerandomiseerd klinisch experiment waarbij openbare apotheken at random toegewezen worden aan: 1) de implementatiestrategie; of 2) gebruikelijke zorg. Metingen vinden plaats voorafgaand aan de randomisatie en 3, 6, en 12 maanden later.

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

  1. Tien openbare apotheken in West-Friesland en Amsterdam;
  2. Zelfstandig wonende vrouwelijke 55-plussers met ongewild urineverlies die incontinentiemateriaal gebruiken dat vergoed wordt door hun zorgverzekeraar en dat verstrekt wordt door de tien apotheken. 

INTERVENTIE
De interventie die beter geïmplementeerd dient te worden is de multidisciplinaire richtlijn voor vrouwen met urine-incontinentie (2011, KKCZ/ZonMw).

IMPLEMENTATIE STRATEGIE
Complexe strategie gericht op implementatie van de multidisciplinaire richtlijn: Inzet van een continentieverpleegkundige vanuit de apotheek, die een aanvulling biedt op bestaande zorg, en die financiële beloningen verstrekt aan apothekers die bijdragen aan zorg volgens de richtlijn.

UITKOMSTMATEN
Ernst van de urine incontinentie (ICIQ-UI SF), percentage geïndiceerde gebruiksters van incontinentiemateriaal, kwaliteit van leven (EQ-5d), kosten.

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE
252 vrouwen zijn nodig om verschillen in (het beloop van) ernst van de incontinentie tussen de twee groepen aan te kunnen tonen via multilevel analyses.

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

  1. kosteneffectiviteitsanalyse vanuit maatschappelijk perspectief;
  2. budget impact analyse vanuit het perspectief van de samenleving, het budgettair kader zorg, en de zorgverzekeraar.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

doelmatigheid/implementatie-onderzoek (betere implementatie van de richtlijnen rondom urine incontinentie bij vrouwen)

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

A.P.D. Jansen

Contactpersoon

A.P.D. Jansen

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere klinische afdeling, ander organisatie

Soort samenwerking

team met experts rondom urine incontinentie, doelmatigheidsonderzoek en implementatieonderzoek