De impact van de Module Continentie Hulpmiddelen op kosten en kwaliteit van leven van patiënten met urine-incontinentie

Titel onderzoek Nederlands

De impact van de Module Continentie Hulpmiddelen op kosten en kwaliteit van leven van patiënten met urine-incontinentie

Onderzoeksvraag

Wat is de impact van de implementatie van de Module Continentie Hulpmiddelen (Module CH) in de eerstelijn op het gebruik van absorberend incontinentiemateriaal voor urine-incontinentie (UI), het functioneren van de gebruikers en de kosten?

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassen mannen en vrouwen met UI die absorberende incontinentiemateriaal verstrekt krijgen

I

Zorg volgens de Module Continentie Hulpmiddelen

C

Huidige continentie zorg

O

Hulpmiddelengebruik, functioneren van de patiënt en kosten

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Achtergrond:

In 2017 is de Module CH vastgesteld. In deze module staat het functioneren van de cliënt centraal in het proces van voorschrijven van continentie hulpmiddelen. Dit onderzoek focust op het gebruik van absorberend incontinentiemateriaal bij UI.

Doelstelling:

Doel van dit onderzoek is om vast te stellen wat de impact is van de implementatie van de Module Continentie Hulpmiddelen (Module CH) in de eerstelijn op het gebruik van absorberend incontinentiemateriaal voor urine-incontinentie (UI), het functioneren van de gebruikers en de kosten.

Methode:

Niet-gerandomiseerd onderzoek in de eerste lijn, bestaande uit een voor-na vergelijking. Tijdens de voormeting brengen wij het hulpmiddelengebruik, de functionele status van gebruikers van absorberend incontinentiemateriaal voor UI en de kosten die met het gebruik conform de huidige eerstelijns continentiezorg samenhangen in kaart. Vervolgens wordt de Module CH toegepast.

De studiepopulatie betreft alle volwassen mannen en vrouwen met UI die absorberende incontinentiemateriaal verstrekt krijgen via de 8-10 deelnemende apotheken en deze al langer dan 3 maanden gebruiken (zogeheten prevalente cases).

De uitkomstmaten zijn omvatten het hulpmiddelengebruik, functioneren van de patiënt en kosten. Meting hiervan vindt plaats bij start van het onderzoek (voormeting) en na 3 en 6 maanden (nametingen) met in het Nederlands gevalideerde vragenlijsten.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Marco Blanker

Contactpersoon

Henk van der Worp

ICPC codes

U04

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

In dit project werken onderzoekers nauw samen met de patiëntenorganisatie Bekkenbodem4all, een continentieverpleegkundige en apothekers.