DECIDE - Clinical DECIsion support system voor de management van carDiovasculair risico managEment in de eerstelijn: een haalbaarheidsstudie

Titel onderzoek Nederlands

DECIDE - Clinical DECIsion support system voor de management van carDiovasculair risico managEment in de eerstelijn: een haalbaarheidsstudie

Titel onderzoek Engels

DECIDE - Clinical DECIsion support system for the management of carDiovascular risk managEment in primary care: a feasibility study

Onderzoeksvraag

De studie heeft als doel de doelmatigheid bij de zorg van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten te verhogen.

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten onder controle bij de huisarts en praktijkondersteuner

I

De Box, consult voorbereidende vragenlijsten en kennisregels

C

usual care

O

quadruple aim: werkdruk (uitgedrukt in aantal consulten), zelfmanagement, bloeddruk, patiententevredenheid, kostenbesparing

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Hart- en vaatziekten worden verwacht te stijgen tussen 2011 en 2040 met 55% tot meer dan 930.000 personen in 2040. De duurzaamheid van de cardiovasculaire zorg in de eerste lijn staat hierdoor onder druk. CVRM-programma’s zijn immers afhankelijk van een beperkt aantal professionals binnen de eerstelijnszorg waardoor het lastig is effectiviteit te behouden of te verbeteren. Daarnaast bestaat er ook het risico op over/onder behandeling, mogelijk als gevolg van het in beperkte mate ontvangen van accurate gepersonaliseerde risico-informatie.

De Connect@Heart studie heeft als doel de doelmatigheid bij de zorg van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Hierbij ligt een specifieke focus op het verminderen van de werkdruk. Door het doelmatiger inrichten van zorg en de implementatie van digitale zorgtoepassingen rondom cardiovasculair risico management zullen we streven naar het verlagen van het aantal consulten bij zowel de huisarts als de POH. Door consult voorbereidende vragenlijsten verwachten we dat tijd worden bespaard bij het CVRM-consult. Daarbij zal de patiënt minder controle bezoeken nodig hebben en thuis beter kunnen worden ingesteld door het gebruik van de Box. Ook maken we gebruik van proactieve population health management (bestaande uit panel management). Panel management is een proces van proactieve zorg van een gedefinieerde patiëntenpopulatie (in ons geval cardiovasculaire patienten), waarbij de kenmerken en de zorgbehoefte van (een deel van) de populatie worden onderzocht. Onze intervienties worden systematisch toegepast op deze eerstelijns-zorgpanels. In Connect@Heart studie zal op basis van panel management worden onderzocht voor welke patiënten populatie de Box van toegevoegde waarde is en wat de invloed hiervan is op de doelmatigheid van cardiovasculaire zorg.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

M. Rakers

Contactpersoon

M. Rakers

Andere betrokkenen

Tobias Bonten
Hine van Os

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek