Determinanten van effectief zelfmanagement bij patiënten met COPD

Titel onderzoek Nederlands

Determinanten van effectief zelfmanagement bij patiënten met COPD

Uitgangsvraag PICO

P

mensen met COPD die onder behandeling zijn van de huisarts

I

effecten van zelfmanagement, dwz verbetering in kwaliteit van leven, toename self-efficacy en exacerbatiemanagement

O

patient- en/of ziektekenmerken die van invloed zijn op de effecten van zelfmanagement

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

prognostisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

observationeel cohort

Onderzoeker

E. Bischoff

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw
4e geldstroom

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen een ander instituut