Determinanten van effectief zelfmanagement bij patiënten met COPD

Titel onderzoek Nederlands

Determinanten van effectief zelfmanagement bij patiënten met COPD

Uitgangsvraag PICO

P

mensen met COPD die onder behandeling zijn van de huisarts

I

effecten van zelfmanagement, dwz verbetering in kwaliteit van leven, toename self-efficacy en exacerbatiemanagement

O

patient- en/of ziektekenmerken die van invloed zijn op de effecten van zelfmanagement

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

prognostisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

observationeel cohort

Onderzoeker

E. Bischoff

Contactpersoon

E. Bischoff

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek