Een Leefstijl InterVEntie Studie voor het verminderen van depressieve symptomen en verlagen van het cardiovasculair risico bij patiënten met depressie in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Een Leefstijl InterVEntie Studie voor het verminderen van depressieve symptomen en verlagen van het cardiovasculair risico bij patiënten met depressie in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Engels

A Lifestyle InterVEntion Study to improve quality of life and decrease cardiovascular risk in antidepressant users in general practice

Acroniem

LIVES

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van een leefstijlinterventie, die speciaal ontwikkeld is voor patiënten met een depressie, op de depressieve klachten, kwaliteit van leven en cardiovasculaire risicofactoren van deze patiënten. Daarnaast worden de kosteneffectiviteit van de GLI en de ervaringen van patiënten, hun naasten en zorgverleners met de leefstijlinterventie in kaart gebracht.

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassenen die de afgelopen 12 maanden bij de huisarts zijn geweest met een (recidief) depressie en bij begin van deelname lichte tot matig ernstige depressieve klachten hebben. Daarnaast moeten ze minimaal één risicofactor voor een hart- en vaatziekte hebben (bijv. hoge bloeddruk, roken of een verhoogd cholesterol) .

I

Een multimodale leefstijl interventie (MLI) specifiek voor patiënten met een depressie die rekening houdt met de specifieke psychologische problemen van deze groep mensen (weinig motivatie en zelfregie) als aanvulling op de gebruikelijke zorg voor deze groep patienten. De MLI richt zich op lichamelijke activiteit, dieet, stress, slaap, en alcohol en tabaks gebruik.

C

Gebruikelijke zorg: varierend van gesprekken met de praktijkondersteuner of huisarts tot het voorschrijven van antidepressiva of verwijzing voor een tweedelijnsbehandeling.

O

De primaire uitkomstmaat is verandering in depressieve symptomen op 6 en 12 maanden, gemeten met de Beck Depression Inventory II (BDI-II).
Secundaire uitkomstmaten zijn 6- en 12-maands (verandering in): ziektespecifieke en generieke kwaliteit van leven, zorgconsumptie en -kosten, productiviteit, en 10-jaars risico op HVZ en HVZ mortaliteit volgens de SCORE.
“Procesvariabelen” : slaapkwaliteit, alcohol en tabaksconsumptie, beweging (actigrafi), verandering in persoonlijke leefstijldoelen, individuele fysiologische HVZ risicofactoren (bv bloeddruk, LDL-cholesterol etc).

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Patiënten met depressie hebben een verhoogd cardiovasculair risico, vooral door een ongezonde leefstijl. Deze leefstijl leidt weer tot verergering van de depressie waardoor een vicieuze circel ontstaat. Een leefstijlinterventie kan deze circel doorbreken. Bestaande leefstijlinterventies sluiten psychopathologie uit en zijn ongeschikt voor patiënten met depressie die vaak moeite met zelfregie en initiatief hebben. Daarom ontwikkelen we een nieuwe leefstijlinterventie voor depressie met toevoeging van specifiek motiverende elementen. Met kwalitatief onderzoek betrekken we patiënten, hun naasten, en zorgverleners. Door continue te
evalueren en zo nodig aanpassingen te doen ontstaat een gecombineerde ontwikkel- en evaluatiestrategie. De (kosten-)effectiviteit van de aangepaste leefsijl-interventie wordt onderzocht in een clustergerandomiseerde studie onder patiënten met depressie in de huisartsenpraktijk ten aanzien van depressieve klachten, kwaliteit van leven, en cardiovasculaire risicofactoren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

J.A. Panjer

Contactpersoon

Jolien Panjer

Projectleider

H. Burger

Andere betrokkenen

UMCG
M.Y. Berger, hoogleraar Huisartsgeneeskunde
D.C. Cath, hoogleraar Innovatie in de GGZ
T. Fokkema, postdoc epidemiologie
T. Hendriks, postdoc huisarts in opleiding

Radboudumc:
T.C, Olde Hartman, E. Bischoff, W.J.J. Assendelft

ICPC codes

P76-P03

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

GGZ

Clusters

P. Psychische problemen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Expertise