EmpowerMENT: EMPOWERende, integrale persoonsgerichte ondersteuning en samenwerking vanuit de eerste lijn voor screening, begeleiding en verwijzing bij vluchtelingkinderen met MENTale problemen

Titel onderzoek Nederlands

EmpowerMENT: EMPOWERende, integrale persoonsgerichte ondersteuning en samenwerking vanuit de eerste lijn voor screening, begeleiding en verwijzing bij vluchtelingkinderen met MENTale problemen

Titel onderzoek Engels

EmpowerMENT: EMPOWERing, person centered, integrated primary care and cooperation in screening, treatment and reference for refugee children with MENTal problems.

Acroniem

EmpowerMENT

Onderzoeksvraag

1. Welke behoeften hebben vluchtelingen aan ondersteuning door huisarts/POH op het gebied van psychosociale problemen bij minderjarige vluchtelingen?
2. Welke behoeften aan training/ondersteuning hebben huisarts en POH?
3. Hoe ziet een op deze inzichten gebaseerde handreiking voor cultuursensitieve, persoonsgerichte, veerkrachtversterkende benadering van huisarts/POH-GGZ eruit, de hiervoor benodigde training en integrale aanpak in samenwerking met andere relevante lokale organisaties?
4. Wat is nodig om deze persoonsgerichte integrale benadering toe te passen?
5. Wat levert deze benadering op voor vluchteling, huisarts/POH en andere betrokkenen?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Veel minderjarige vluchtelingen hebben psychische problemen gerelateerd aan trauma’s en huidige sociale omstandigheden; zij komen vaker dan gemiddeld bij de huisarts, maar worden minder vaak verwezen naar GGZ. Huisarts en praktijkondersteuner (POH)-GGZ  kunnen een grote rol spelen in herkenning, begeleiding en verwijzing van minderjarige vluchtelingen met psychosociale problemen, maar huisartsen ervaren de zorg als moeilijk en vluchtelingen praten niet makkelijk met de huisarts over psychische problemen. Adequate herkenning en begeleiding vergt een cultuursensitieve persoonsgerichte, integrale, veerkracht versterkende aanpak van huisartsen, POH-GGZ in samenwerking met vluchtelingen en andere relevante organisaties, zoals jeugdzorg – GGD-JGZ - sociaal wijkteam - scholen en andere gemeentelijke voorzieningen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Ontwikkelproject

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg
Empowerment patiëntgroep

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

José Renkens, hoofdonderzoeker

Contactpersoon

José Renkens

Projectleider

Prof.dr. Maria van den Muijsenbergh

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek