Euthanasie bij patiënten met dementie en een schriftelijke euthanasieverklaring: de ontwikkeling van een praktische handreiking

Titel onderzoek Nederlands

Euthanasie bij patiënten met dementie en een schriftelijke euthanasieverklaring: de ontwikkeling van een praktische handreiking

Titel onderzoek Engels

Euthanasia in patients with dementia and an advance euthanasia directive: towards practical guidance

Onderzoeksvraag

In hoeverre kan worden voldaan aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen voor euthanasie bij wilsonbekwame patiënt met dementie?

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Schriftelijke euthanasieverklaring van mensen met dementie

Al sinds de invoering van de euthanasiewet (2002) worstelen artsen met het dilemma hoe zij om moeten gaan met schriftelijke euthanasieverklaringen van mensen met ernstige dementie. Artsen zijn in meerderheid huiverig om het leven te beëindigen van iemand met wie zij daarover niet meer kunnen communiceren, maar de eerste uitvoeringen zijn een feit.

Juridisch, ethisch en praktisch inzicht in euthanasiewet

In dit onderzoek wordt vanuit juridisch, ethisch, en praktisch oogpunt inzicht verkregen in deze thematiek. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende methoden, waaronder vragenlijstonderzoek onder specialisten ouderengeneeskunde, interviews met artsen en naasten, een review van de ethische en juridische literatuur gevolgd door interviews met experts, en een delphi studie gericht op de toepasselijkheid van de zorgvuldigheidscriteria.

Handreiking als houvast voor artsen

Als eindresultaat beoogt dit onderzoek een handreiking te ontwikkelen waaraan artsen houvast kunnen hebben in het zorgvuldig omgaan met euthanasieverklaringen van mensen met dementie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Mixed method study

Aard van het onderzoek

Fundamenteel rechtstheoretisch en ethisch

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

M.E. de Boer

Contactpersoon

D.O. Coers

Andere betrokkenen

C.M.P.M. Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg, VUmc

C.J.W. Leget, hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek

M. Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht, Erasmus School of Law

A. van der Heide, hoogleraar besluitvorming en zorg rond het levenseinde, Erasmus MC

B.J.M. Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht, VUmc

E.M. Sizoo, senior onderzoeker, UNO-VUmc

M. Smalbrugge, hoofd opleiding specialist ouderengeneeskunde, VUmc

A.H. Blankenstein, hoofd opleiding huisartsgeneeskunde, VUmc 

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw