Gezamenlijk Spreekuur Huisarts Psycholoog

Titel onderzoek Nederlands

Gezamenlijk Spreekuur Huisarts Psycholoog

Onderzoeksvraag

In een exploratieve opzet worden huisartsconsulten vergeleken met gezamenlijke consulten van huisarts en psycholoog. We willen beschrijven wat er gebeurt, eventuele meerwaarde geeft en wat gevolgtrekkingen voor de toekomst zijn.

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Binnen de eerstelijn is biopsychosociale aandacht voor de patiënt en zijn of haar klacht essentieel. Los van mogelijkheden om de rol van de huisarts op dit vlak te versterken willen wij kijken naar de mogelijkheid om deze aandacht te bezorgen door twee hoogopgeleide professionals in te zetten. Bij vier huisartsen vinden spreekuren plaats samen met een Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut bij patiënten die zich regulier melden bij de huisarts. Deze consulten worden opgenomen en tegelijk worden van dezelfde huisartsen ook consulten regulier opgenomen. Daarnaast wordt van de patiënten geregistreerd voor welke klacht zijn komen , welke ICPC diagnose er gesteld wordt en welk beleid ingezet wordt.

De studie richt zich met name op het waarnemen van zo veel mogelijk fenomenen in deze nieuwe opzet. De consulten worden getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van Atlas.ti. Daarin zal gekeken worden naar de vergelijking tussen beide condities in Biopsychosociaal opzicht. Ook zal gekeken worden naar de inhoud en vorm van de interventies van de psycholoog. Ook wordt gekeken naar de klinische variatie en of zich hierin bijzonderheden voordoen.

De samenwerking wordt geëvalueerd middels evaluatiegesprekken.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Toevoeging bestaande zorg

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Communicatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Hugo W. Stappers, Gedragswetenschappelijk Docent

Contactpersoon

Hugo W. Stappers

Andere betrokkenen

  • F. van der Laar
  • T. Olde Hartman

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Samenwerking tussen huisarts en psycholoog in de spreekkamer. Onderzoeksproject is opgezet op initiatief van zorggroep Stielo, in dit eerstelijnssamenwerkingsverband is extra aandacht voor samenwerkingsprojecten en initiatieven in de eerste lijn.