Grip op jicht: risicofactoren en behandeling in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Grip op jicht: risicofactoren en behandeling in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Engels

Gout: risk factors and treatment in primary care

Onderzoeksvraag

Wat is de frequentie van zelfgerapporteerde jichtaanvallen bij patiënten gediagnosticeerd met jicht in de huisartspraktijk?

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten van 18 jaar en ouder met een jichtaanval in de periode 2013-2015

I

allopurinol

C

geen allopurinol

O

frequentie van zelfgerapporteerde jichtaanvallen

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

De Grip op jicht-studie is een observationeel prospectief cohort onderzoek. In dit onderzoek wordt de frequentie van jichtaanvallen onderzocht en zal worden nagegaan of een onderhoudsbehandeling met allopurinol daadwerkelijk de frequentie van jichtaanvallen vermindert. Ook zal worden gekeken wat de invloed is van dieet, leefstijl en medicatiegebruik op de frequentie van jichtaanvallen. Patiënten die tussen januari 2013 en december 2015 met een jichtaanval bij de huisarts zijn geweest, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie. Bij deelname wordt op baseline de bloeddruk gemeten en bloed afgenomen voor bepaling van nierfunctie, serum urinezuur, cholesterol, HDL/LDL en glucose. Vervolgens wordt de patiënt twee jaar gevolgd middels vragenlijsten. 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch en therapeutisch van aard

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Dr. P.A.J. Luijsterburg, Projectleider

Contactpersoon

Prof.dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, Hoofdonderzoeker

Andere betrokkenen

Prof.dr. P.J.E. Bindels, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC; Dr. M.L. Jacobs, huisarts; Dr. H.J.E.M. Janssens, huisarts; Dr. A.R. Koffeman, huisarts en specialis ouderengeneeskunde in opleiding; K.D.B. van Leeuwen, aiotho; Prof.dr. M.C.J.M. Sturkenboom, Hoogleraar Medische informatica, Erasmus MC. 

ICPC codes

T92

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Inclusie van patiënten