Herstelcirkel in de Wijk Psychische kracht

Titel onderzoek Nederlands

Herstelcirkel in de Wijk Psychische kracht

Titel onderzoek Engels

Recovery Circle in the Community Mental Strenght

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van deelname aan een groepsgerichte gezondheidsverbetering van mensen met chronische psychische klachten hoe moet deze groepsgerichte gezondheidsverbetering vorm gegeven worden?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met chronische psychische klachten

I

Deelname aan een groepsgerichte gezondheidsverbetering bijeenkomsten

C

Geen

O

Fysieke, psychologische, sociale en zingevingsparameters

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Objective: Het onderzoeken van de vorm en haalbaarheid van zelfmanagement en groepsgerichte gezondheidsverbetering van mensen met chronische psychische klachten, met als doel een opschaalbare vorm te ontwikkelen die ingepast kan worden tussen de nulde en eerstelijns gezondheidszorg in Nederland.

Study design: Een exploratief longitudinaal onderzoek. Het traject bestaat uit een kennismaking waarin afspraken en doelen worden gesteld met de Leefkrachtcoach, informatieve bijeenkomsten over voeding, beweging, ontspanning, slapen en sociale contacten, individuele-, subgroep- en plenaire groepsactiviteiten en een afsluiting.

Study population: 12 volwassen patiënten van alle opleidingsniveaus (30-70 jaar) uit Nijmegen Lent en Oosterhout, ingeschreven bij de huisartsenpraktijk Thermion, Huisartsenpraktijk Oosterhout of Huisartsenpraktijk Bast-van Damme met chronische angst- en depressieklachten waarbij herstel stagneert ondanks GGZ-zorg in tweede en/of eerste lijn.

Intervention:  Geen. Het is een actiebegeleidend onderzoek waarbij de deelnemers zelf bepalen wat zij willen veranderen aan hun leefstijl. De keuzes worden niet door de onderzoekers of begeleiders opgelegd. Er wordt geen interventie aangeboden. De deelnemers worden begeleid in het proces naar een gezondere leefstijl.

Main study parameters/endpoints:

Kwantitatief: deelnemers krijgen aan het begin (0-meting), halverwege (12 maanden) en aan het einde van de studie (18 maanden) online vragenlijsten (4DKL, remoralisatieschaal, loneliness scale, zinvol leven, slapen en participatie) die fysieke, psychologische, sociale en zingevingsparameters meten.

Kwalitatief: middels diepte-interviews van 45 minuten wordt achterhaald welke factoren in HCIW-PK volgens de deelnemers hebben bijgedragen aan het herstel. Tevens wordt middels het interview achterhaalt wat volgens deelnemers en coaches facilitatoren en barrières zijn voor het implementeren en uitrollen van HCIW-PK.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Actiegericht onderzoek

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Tim Olde Hartman, huisarts-onderzoeker

Contactpersoon

Tim Olde Hartman

Andere betrokkenen

Herstelcirkel in de Wijk (Huub ter Haar), Menzis, Gemeente Nijmegen, zorggroep STIELO

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Samenwerking tussen afdeling ELG van het Radboudumc en STIELO (multidisciplinaire eerstelijnszorggroep van Nijmegen-Noord)