Het effect van methenamine-hippuraat om antibioticavoorschriften vanwege nieuwe episodes van urineweginfecties (UTI) bij oudere vrouwen met terugkerende UTI te verminderen- een drievoudig geblindeerde, gerandomiseerde placebogecontroleerde fase IV-studie

Titel onderzoek Nederlands

Het effect van methenamine-hippuraat om antibioticavoorschriften vanwege nieuwe episodes van urineweginfecties (UTI) bij oudere vrouwen met terugkerende UTI te verminderen- een drievoudig geblindeerde, gerandomiseerde placebogecontroleerde fase IV-studie

Titel onderzoek Engels

The effect of methenamine hippurate to reduce antibiotic prescribing due to new episodes of urinary tract infections (UTI) in elderly women with recurrent UTI – a triple-blinded, randomized placebo-controlled phase IV study

Acroniem

ImpresU

Onderzoeksvraag

Vermindert gebruik van methenamine hippuraat antibioticagebruik als gevolg van terugkerende urineweginfecties (gemeten als het aantal antibioticakuren)?

Uitgangsvraag PICO

P

Oudere vrouwen met recidiverende urineweginfecties

I

Methenamine hippuraat

C

Placebo

O

Antibioticagebruik voor urineweginfecties

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Rationale: Terugkerende UTI bij oudere vrouwen is een belangrijke reden voor antibioticaprescriptie. Er is behoefte aan een groot en goed uitgevoerde RCT om zowel de veiligheid als het preventieve effect van methenamine-hippuraat voor langdurig gebruik te onderzoeken.

Primaire onderzoeksvraag: Vermindert methenamine hippuraat antibioticagebruik als gevolg van terugkerende urineweginfecties (gemeten als het aantal antibioticakuren)?
Secundair: ondermeer; vermindert gebruik van methenamine hippuraat de incidentie, de ernst en de duur van urineweginfecties? Is er een verschil met betrekking tot het aantal complicaties zoals pyelonefritis en ziekenhuis opname?

Methode: Fase 4 RCT, waarbij 400 vrouwen van 70 jaar en ouder met recidiverende urineweginfecties in 4 landen (Nederland, Noorwegen, Zweden en Polen) worden gerandomiseerd naar methenamine hippuraat of placebo gedurende 6 maanden. Gedurende het eerste half jaar is er een maandelijks follow-up gesprek, gevolgd voor een gesprek aan het einde van de studie. Urineweginfecties worden na melding wekelijks opgevolgd. De totale duur van follow-up is 1 jaar.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

T.N. Platteel

Contactpersoon

T.N. Platteel

Projectleider

R.P. Venekamp

Andere betrokkenen

Dr. W.G. Groen, onderzoeker AmsterdamUMC
Prof. Dr. C.M.P.M. den Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde
Prof. Dr. T.J.M. Verheij, hoogleraar huisartsgeneeskunde

ICPC codes

U71

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Clusters

U. Urinewegen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Internationaal: Studieopzet, patientinclusie, analyse, publicatie