Het lange termijn beloop van SOLK en onderliggende mechanismen, de PROSPECTS cohort studie

Titel onderzoek Nederlands

Het lange termijn beloop van SOLK en onderliggende mechanismen, de PROSPECTS cohort studie

Titel onderzoek Engels

The course of Medically Unexplained Symptoms and underlying mechanisms, a long term follow-up study: PROSPECTS cohort study

Onderzoeksvraag

Hoe is het 5-jaars beloop van SOLK? Wat zijn voorspellers en mechanismen voor een (on)gunstig beloop?

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

SOLK komt vaak voor, 25-50% van de aan de huisarts gepresenteerde klachten blijft onverklaard. Gelukkig gaan deze klachten meestal vanzelf over. Een minderheid ontwikkelt echter langdurige klachten. Uit onderzoek blijkt dat dit o.a. kan leiden tot onnodige diagnostische procedures, overbodige medicatie en veelvuldig artsenbezoek (zonder dat dit tot een diagnose leidt). Ook kan SOLK leiden tot beperkingen in het functioneren: 30% van het langdurige ziekteverzuim wordt veroorzaakt door SOLK. Effectieve behandelingen zijn schaars. Een gebrek aan kennis over voorspellende en beïnvloedende factoren van het beloop van SOLK speelt hierbij een rol.

De PROSPECTS cohort studie brengt het 5-jaars beloop van SOLK in kaart, evenals voorspellers en beïnvloeders van dit beloop. We volgen 325 patiënten met SOLK, waarvan twee derde afkomstig uit huisartsenpraktijken en één derde uit gespecialiseerde tweede- en derdelijns SOLK-centra. We testen een aantal theoretische modellen over in stand houdende factoren om te zien in welke mate deze daadwerkelijk bijdragen aan het in stand houden van symptomen en beperkingen in het functioneren.

We hopen door inzichten uit de PROSPECTS studie bij te dragen aan meer kennis over in stand houdende en beïnvloedende factoren van SOLK en (nieuwe) aanknopingspunten te vinden voor vroege herkenning van risicopatiënten voor langdurige SOLK. Meer kennis over beïnvloedende factoren kan tevens aanknopingspunten bieden voor gerichte behandeling in de toekomst.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie, tevens kwalitatief (exploratief) onderzoek

Onderzoeker

N. Claassen-van Dessel

Contactpersoon

Hieke Barends, AIOTO

Andere betrokkenen

Hans van der Wouden, copromotor, universitair hoofddocent

Henriette van der Horst, hoogleraar huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd, promotor

Joost Dekker, hoogleraar paramedische zorg, promotor

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw
Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel. Andere klinische afdeling, eigen organisatie. Andere klinische afdeling, andere organisatie.

Soort samenwerking

Inclusie patienten via diverse zorginstellingen en huisartspraktijken