Het RESCUED project: Herkennen van plotselinge hartstilstand/hartdood kwetsbaarheid bij mensen met type 2 diabetes

Titel onderzoek Nederlands

Het RESCUED project: Herkennen van plotselinge hartstilstand/hartdood kwetsbaarheid bij mensen met type 2 diabetes

Titel onderzoek Engels

Recognizing Sudden Cardiac Arrest Vulnerability in Diabetes (RESCUED)

Onderzoeksvraag

Kan het risico op plotselinge hartstilstand/hartdood bij mensen met type 2 diabetes nauwkeurig(er) worden voorspeld met behulp van demografische, klinische (HIS) en moleculaire profielen?

Uitgangsvraag PICO

P

Mensen met type 2 diabetes

I

Gevestigde predictie modellen aangevuld met nieuwe predictoren/risicofactoren

C

Gevestigde predictie modellen

O

Nauwkeurigheid van het voorspelde risico

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Achtergrond:

Plotselinge hartstilstand/hartdood (Sudden Cardiac Arrest, SCA) is een groot gezondheidsprobleem, dat 50% van de cardiovasculaire sterfte en 20% van de totale sterfte in Nederland veroorzaakt. Slechts 20% overleeft een SCA en overlevenden hebben residuele beperkingen. SCA treft meestal individuen wier SCA risico onbekend was bij henzelf en hun huisarts; de meeste SCA slachtoffers zijn voorafgaande aan hun SCA nooit bij de cardioloog geweest.

Het is duidelijk dat het eerder herkennen van individuen met verhoogd risico moet worden verbeterd. Dit geeft patiënten de gelegenheid om tijdig medische hulp te zoeken en huisartsen om tijdig te behandelen en/of deze patiënten naar een cardioloog te verwijzen. Bovendien kunnen preventie strategieën worden ontwikkeld.

 

Doel:

Verbeteren van vroege herkenning van individuen met verhoogd risico op SCA, door:

1)     identificatie van klinische predictoren/risicofactoren in HIS.

2)     identificatie van moleculaire (metabole en genetische) predictoren/risicofactoren.

3)     Ontwikkeling en validatie van een predictie model voor SCA voor gebruik in de klinische praktijk.

 

Methode:

Cox proportional hazards regression analyse modellen worden gebruikt voor de identificatie van predictoren/risicofactoren en de ontwikkeling van het uiteindelijke predictie model. Het innovatieve van het RESCUED project is de strategie:

1. Focus op klinische informatie in HIS.

2. Volledig gebruikmaken van de vele informatie HIS doormiddel van datamining.

3. Moleculaire voorspellers van SCA ontdekken: genomics, metabolomics.

4. Risico score ontwerpen gebaseerd op klinische en moleculaire voorspellers van SCA

5. Focus op diabetes (DM), omdat DM patiënten vaak bij huisartsen komen en waardevolle cohorten van DM patiënten beschikbaar zijn.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch, Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie, Case-control studie

Onderzoeker

Petra Elders

Contactpersoon

Petra Elders

Andere betrokkenen

Amsterdam UMC locatie VUMC: Peter Harms, Amber van der Heijden, Giel Nijpels.

Amsterdam UMC locatie AMC: Hanno Tan, Elisabeth Lodder, Laura van Dongen.

LUMC: Leen ’t Hart

VU, afdeling computer science: Mark Hoogendoorn

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere klinische afdeling, eigen organisatie: - Hart Center, Amsterdam UMC locatie AMC - Huisartsgeneeskunde, Amsterdam UMC locatie AMC. Afdeling moleculaire celbiologie en epidemiologie, LUMC. Afdeling Computer science, VU.

Soort samenwerking

Combinatie van kennis, ervaring, netwerk en data.