Huidige praktijk rondom hulp bij zelfdoding in de psychiatrie

Titel onderzoek Nederlands

Huidige praktijk rondom hulp bij zelfdoding in de psychiatrie

Titel onderzoek Engels

The practice of physician-assisted suicide in psychiatry

Onderzoeksvraag

Hoe ziet de huidige praktijk rondom euthanasie in de psychiatrie eruit?

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Het aantal patiënten met een psychiatrische ziekte dat euthanasie heeft gekregen is gegroeid van 0 in 2002 naar 67 in 2018. Ook het geschatte aantal aanvragen is gegroeid, van 320 in 1995 tot 1100 in 2016.  Hoewel de aantallen relatief klein zijn en het grootste gedeelte van de verzoeken wordt afgewezen, is er veel debat ontstaan rondom de praktijk van euthanasie in de psychiatrie. Echter, er is nog weinig bekend over welke ervaringen en opvattingen de direct betrokken partijen hebben betreffende dit onderwerp. In het kader van de derde wetsevaluatie van de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is kwalitatief onderzoek verricht naar de ervaringen en opvattingen van psychiaters. Onze studie zal zich richten op de ervaringen en opvattingen van de diverse betrokken groepen: huisartsen, patiënten met een psychische ziekte en hun naasten.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Beschrijvend

Aard van het onderzoek

Medisch Ethisch

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Rosalie Pronk

Contactpersoon

Rosalie Pronk

Andere betrokkenen

Prof.dr. D.L. Willems

Prof.dr. S. van de Vathorst

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Soort samenwerking

Inclusie van huisartsen, patiënten en hun naasten