Intraprofessioneel (transmuraal) leren samenwerken tussen eerstelijns en tweedelijns aios tijdens ziekenhuisstages waar eerstelijns aios stage lopen in de tweede lijn: Hoe kunnen we deze ziekenhuisstages optimaal benutten?

Titel onderzoek Nederlands

Intraprofessioneel (transmuraal) leren samenwerken tussen eerstelijns en tweedelijns aios tijdens ziekenhuisstages waar eerstelijns aios stage lopen in de tweede lijn: Hoe kunnen we deze ziekenhuisstages optimaal benutten?

Titel onderzoek Engels

Learning collaboration between primary and secondary care trainees: how to benefit optimally from primary care trainee hospital placements? A design based research project

Acroniem

SPICE

Onderzoeksvraag

In welke mate en wat leren aios uit eerste en tweede lijn op het gebied van ‘intraprofessioneel samenwerken’ tijdens ziekenhuisstages, en wat zijn hierbij bevorderende en belemmerende factoren?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Zelfs in een veelbelovende setting waar artsen in opleiding tot huisarts/ specialist ouderengeneeskunde en medisch specialisten samen op 1 afdeling werken, krijgt intraprofessioneel samenwerken (intraPC) slechts beperkte aandacht als een competentie die geleerd kan worden. Zowel aios als supervisoren vinden opleiden in intraPC wel belangrijk en geven aan dat dit meer formele en expliciete aandacht moet krijgen tijdens ziekenhuisstages. Er is voldoende potentie en context tot intraprofessioneel leren samenwerken (intraPE); Aios willen graag kennis uitwisselen, maar ook elkaars context beter leren kennen en begrijpen, zoals wat is nuttig bij verwijzing naar ziekenhuis, mogelijkheden in de eerste lijn na ontslag van patiënt.

Belemmerende factoren voor intraPE zijn o.a.: tijd en werkdruk, fysieke ruimte, bewustwording om de potentie tot intraPE te benutten, ontbreken van expliciete leerdoelen. Andere belemmerende factor is dat de aios huisartsgeneeskunde/ ouderengeneeskunde vaak in de huid kruipt van de tweedelijns aios en nauwelijks geneigd is om kennis en visie van het huisartsenvak/ ouderengeneeskunde in te brengen. De tweedelijns aios heeft het idee dat zij de eerstelijns aios iets moeten leren, maar beseft nauwelijks dat zij ook van de eerstelijns aios kan leren.

Bevorderende factoren voor intraPC zijn: een samenwerkcultuur op de afdeling, niet teveel hiërarchie en/of machtsverschillen; toegekende tijd voor intraPE met expliciete leerdoelen en support van de supervisor.

Voorlopige conclusie

Eerste- en tweedelijns aios en supervisoren geven aan dat formele tijd en aandacht nodig is met expliciete leerdoelen voor intraPE. Om echt te kunnen profiteren van de mogelijkheden tijdens ziekenhuisstages, zijn aanpassingen in de opzet van stages nodig

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Design Based Research

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Nunke Scherpbier

Contactpersoon

Natasja Looman, promovendus

Projectleider

Nynke Scherpbier

Andere betrokkenen

  • Lia Fluit
  • Jacqueline de Graaf
  • Esther de Groot
  • Patrick Dielissen
  • Dieneke van Asselt

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Inclusie van deelnemers (eerste- en tweedelijns aios, tweedelijns supervisoren, eerstelijns docenten, onderwijskundigen)