Klachten verdacht voor heupartrose in de huisartspraktijk; hoe gaat het verder?

Titel onderzoek Nederlands

Klachten verdacht voor heupartrose in de huisartspraktijk; hoe gaat het verder?

Titel onderzoek Engels

Complaints predictive of hip osteoarthritis in General Practice; What is the course?

Onderzoeksvraag

Wat is het natuurlijk beloop van heupartrose en welke factoren hebben invloed op de klachten van heupartrose?

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Artrose is een van de top tien aandoeningen die op populatie niveau de meeste fysieke beperkingen met zich meebrengt. De prevalentie en incidentie van heup artrose neemt ook toe met het ouder worden van onze samenleving; de kans op symptomatische heup artrose is nu rond de 25%. Over het natuurlijke beloop van heupartrose en de factoren die hier op van invloed zijn is maar zeer weinig gepubliceerd; de studies die hierover vanuit de 1e lijn zijn gedaan zijn helaas beperkt. Dit terwijl de huisarts het merendeel van deze patiënten onder zijn hoede heeft en h(z)ij een inschatting zou moeten geven hoe het beloop zal zijn bij beginnende klachten, welke factoren dit voorspellen en op welke ongunstige factoren h(z)ij zou kunnen ingrijpen.
In 2001 is in Nederland een langlopend onderzoek gestart naar beginnende artrose in de heup en knie. In dit onderzoek zijn 1002 deelnemers geïncludeerd die allemaal (beginnende) pijnklachten hadden in de heup en/of de knie. Dit zijn klachten waarmee ze voor het eerst naar de huisarts geweest zijn of zouden gaan. De tien-jaar data die beschikbaar is vanuit de intensief gevolgde cohort heup en cohort knie (CHECK) studie biedt een unieke kans om onder andere de volgende vragen te beantwoorden: Hoe is het natuurlijke beloop van deze heupklachten? Zijn er factoren die het krijgen van heupartrose kunnen voorspellen? Hoe is het pijnbeloop en zijn er mensen met fluctuerende pijn? Waarin verschillen de mensen die wel en geen fluctuerende pijn hebben? Speelt nachtpijn een rol bij vermoeidheid?

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

A.C. van Berkel

Contactpersoon

A.C. van Berkel

Projectleider

D. Schiphof

Andere betrokkenen

D. Schiphof, projectleider, co-promotor
Promotoren: prof.dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra en prof.dr. P.J.E. Bindels
projectgroepleden: J. Runhaar, J.H. Waarsing, J. van Ochten

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

CHECK Cohort Heup En Cohort Knie