KLIMOP: kanker bij Limburgse Ouderen

Titel onderzoek Nederlands

KLIMOP: kanker bij Limburgse Ouderen

Titel onderzoek Engels

Older cancer patients

Onderzoeksvraag

Hoe ontwikkelt het psycho-sociaal functioneren en functionele status van patiënten van 70 jaar en ouder na een diagnose kanker?

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen (70+) met een eerste diagnose van kanker (borst, gastro-intestinaal, long, prostaat)

O

Beloop psychosociaal functioneren en functionele status

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

Het doel van deze studie is in kaart te brengen hoe het gaat met oudere mensen die kanker krijgen, wat hun zorgbehoeften zijn in vergelijking met jongere mensen en in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder een eerdere diagnose van kanker en te achterhalen welke factoren bepalend geweest zijn waarom iemand er weer bovenop gekomen is.

Als we begrijpen welke problemen zich voordoen bij oudere kankerpatiënten, hoe dit evolueert op middellange termijn en welke factoren bepalend zijn voor het algemeen welbevinden van de patiënten op verschillende sleutelmomenten kunnen we hier gericht op inspelen en faciliterende factoren proberen te versterken en belemmerende factoren te minimaliseren. Het in kaart brengen van de initiatieven/interventies die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de patiënten biedt een snelle ingang naar het verderzetten en ondersteunen of juist verwijderen hiervan.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Doris van Abbema

Contactpersoon

Marjan van den Akker

Andere betrokkenen

Frank Buntinx (Projectleider, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde), Franchette van den Berkmortel, Vivianne Tjan-Heijnen, Marjan van den Akker.

ICPC codes

D74 D75 R84 Y77

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel. Andere klinische afdeling, eigen organisatie. Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven Medische Oncologie, MUMC.

Soort samenwerking

Gezamenlijk onderzoeksproject