Kwaliteitsbevordering in de huisartsopleiding: evaluatie van de implementatie en de effecten van een landelijk kwaliteitsyssteem

Titel onderzoek Nederlands

Kwaliteitsbevordering in de huisartsopleiding: evaluatie van de implementatie en de effecten van een landelijk kwaliteitsyssteem

Titel onderzoek Engels

Quality improvement in the GP specialty training: evaluation of the implementation and effects of a national quality system

Onderzoeksvraag

In welke mate is het landelijk kwaliteitssysteem GEAR geimplementeerd en wat zijn de effecten

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Doelstelling

Het onderzoek heeft als doel te onderzoeken hoe de implementatie van het landelijk kwaliteitsysteem GEAR in de opleidingsinstituten verlopen, wat de remmeende en faciliterende factoren waren in dit proces en in welke mate het heeft aangezet tot het opzetten en uitvoeren van verbeterplannen.

Probleemstelling

In september 2012 zijn de acht opleidingsinstituten Huisartsgeneeskunde gestart met een nieuw kwaliteitssysteem GEAR (Gecombineerde Evaluatie Audit Ronde).  Dit systeem integreert de twee eerder gebruikte kwaliteitssystemen van de huisartsopleidingen, namelijk PAUKH (Permanente Audit Kwaliteit Huisartsopleiding) een audit systeem gericht op het verlenen van spiegelinformatie voor het eigen instituut, en PI (Prestatie-Indicatoren) een systeem dat gericht is op de vergelijking tussen instituten en het mogelijk maken om extern te rapporteren. In GEAR worden deze componenten geïntegreerd en er worden twee belangrijke aspecten toegevoegd, namelijk centrale ondersteuning bij het opstellen van verbeterplannen en een centraal gecoördineerde uitwisseling tussen instituten van “good practices” die mbv GEAR zijn geïdentificeerd.Het resulterende  kwaliteitssysteem is bijzonder in haar alomvattendheid. Hierdoor is het niet alleen voor de huisartsopleidingen zelf, maar ook voor een groter internationaal publiek van belang de implementatie en de effecten van dit systeem wetenschappelijk te onderzoeken en de opgedane kennis hierover te verspreiden.

Plan van aanpak

Om het implementatietraject in kaart te brengen zijn interviews  gehouden met de hoofden en kwaliteitsmedewerkers van de 8 huisartsopleidingen. Deze interviews worden kwalitatief geanalyseerd aan de hand van het implementatiemodel van Grol en Wensing (2011; procesmatig). De verbeterplannen van de verschillende instituten worden opgevraagd en geanalyseerd op kwaliteit en onderwerp. In een tweede interviewronde onder hoofden en kwaliteitsmedewerkers worden de effecten van GEAR na twee jaar onderzocht. 

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

N. Buwalda

Contactpersoon

Nienke Buwalda

Andere betrokkenen

Projectleider: M.R.M. Visser, senior onderzoeker, onderzoek van onderwijs

Prof. dr. N. van Dijk (Principal investigator, onderzoek van onderwijs, huisartsopleiding)

Dr.  J. Braspenning (UHD, IQhealthcare, Radboud universiteit)

Voortgang

Lopend onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

IQ healthcare, Radboud Universiteit, Nijmegen