Motieven voor afzien van vervolgonderzoek na een positief screeningsresultaat in het bevolkingsonderzoek darmkanker

Titel onderzoek Nederlands

Motieven voor afzien van vervolgonderzoek na een positief screeningsresultaat in het bevolkingsonderzoek darmkanker

Titel onderzoek Engels

Exploring motives for non-uptake of colonoscopy after a positive screening result in the Dutch population screening for colorectal cancer

Onderzoeksvraag

Wat zijn motieven om af te zien van vervolgonderzoek na een positief screeningsresultaat in het bevolkingsonderzoek darmkanker?

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Bij het Nederlandse bevolkingsonderzoek darmkanker dat in 2014 van start ging worden mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar gescreend op colorectale kanker. Dit gebeurt middels een thuis uit te voeren test die bloed in de ontlasting op kan sporen. Als de test positief blijkt te zijn wordt een intakegesprek en vervolgens een colonoscopie aangeraden om te onderzoeken of er een verontrustende oorzaak is voor het bloedverlies, zoals een adenoom of colorectale kanker.

In het eerste jaar van het bevolkingsonderzoek bleek dat 10% van de mensen die een positief screeningsresultaat ontvingen de geadviseerde colonoscopie niet ondergingen. Naar schatting heeft 8 % van deze mensen colorectale kanker en 38 % een geavanceerd adenoom.

Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de motieven om vervolgonderzoek niet te ondergaan. Hiertoe zullen diepte-interviews gedaan worden met mensen die niet geen vervolgonderzoek lieten doen na een positief screeningsresultaat. In het tweede deel van dit onderzoek zullen wij met behulp van vragenlijsten onderzoeken in hoeverre de gevonden motieven een rol spelen bij een groter deel van de populatie. Daarnaast zal in dit onderzoek aandacht worden geschonken aan een ethisch vraagstuk. In hoeverre zouden mensen moeten worden overgehaald tot het ondergaan van een colonoscopie? Om deze vraag te helpen beantwoorden en om achtergrondgegevens te verzamelen voor de rest van de studie zullen wij een brede range aan data verzamelen door te praten met huisartsen, verpleegkundigen en werknemers bij de colonoscopiecentra, evenals patiënten die de colonoscopie ondergaan hebben -zowel met een gunstige als een ongunstige uitslag.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Exploratief

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Mixed-methods

Onderzoeker

Bart Knottnerus

Contactpersoon

L.S. Bertels, Promovenda

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie