Motiverende gespreksvoering in de huisartsopleiding: validatie van een contextspecifiek instrument

Titel onderzoek Nederlands

Motiverende gespreksvoering in de huisartsopleiding: validatie van een contextspecifiek instrument

Titel onderzoek Engels

Motivational Interviewing in the GP specialty training; Validation of a context specific instrument

Onderzoeksvraag

Hoe valide is de MITS voor het beoordelen van motiverende gespreksvoering in de huisartsenpraktijk

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Doelstelling

Onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit van de MITS (Motivational Interviewing Target Scheme) als toetsinstrument  voor Motiverend gespreksvoering in de huisartsopleiding.  Dit in aansluiting op de behoefte die er landelijk is (Landelijk Toetsplan HN, 2011) om specifieke vaardigheden op het gebied van arts-patiënt communicatie op een valide wijze te kunnen toetsen in het derde jaar van de huisartsopleiding.  Om een overlap met het landelijk gebruikte generieke toetsinstrument voor arts-patiënt communicatie (de MAAS-Globaal) te voorkomen, is tevens het doel vast te stellen of en welke items van de MITS specifieke vaardigheden meten die niet of onvoldoende met de MAAS-Globaal gemeten kunnen worden.

 

Probleemstelling

Voor (preventieve) behandelingen die gedragsveranderingen met zich meebrengen (e.g. lifestyle veranderingen)  zijn standaard consulten meestal niet toereikend. Omdat het bewerkstelligen en ondersteunen van gedragsveranderingen wel tot de taken van de huisarts hoort, is het wenselijk dat huisartsen in opleiding technieken leren om de kans op gedragsveranderingen te vergroten.  Motiverende Gespreksvoering (MG) is een communicatiemethodiek die huisartsen kunnen gebruiken om de kans op gedragsverandering te vergroten.  Sinds 2012 is MG een onderdeel van het landelijk APC curriculum. Echter, een gevalideerde toets om na te gaan of huisartsen in opleiding of huisartsen Motiverende Gespreksvoering beheersen, is niet beschikbaar.  In de huisartsopleidingen wordt voor het toetsen van communicatievaardigheden momenteel vooral gebruik gemaakt van de Maas-Globaal.  Deze toets richt zich echter op algemene vaardigheden.  De MITS is een recent ontwikkeld instrument dat, itt andere instrumenten om MG te meten, speciaal geschikt is voor gebruik in korte consulten.  Echter, de bruikbaarheid voor het beoordelen van consulten en de meeteigenschappen van dit instrument zijn nog niet vastgesteld. 

Vraagstelling

1.         In hoeverre is de MITS een bruikbaar en valide instrument voor het beoordelen van motiverende gespreksvoering in de huisartsenpraktijk

2.         Hoe verhoudt de betrouwbaarheid van de MITS zich tot het aantal beoordelaars en het aantal beoordelingsmomenten

3.         In hoeverre vormt de MITS een aanvulling op de huidige toets voor arts-patient communicatie in de huisartsopleiding, de MAAS-Globaal  

 

Plan van aanpak

Pilotonderzoek naar toepasbaarheid:  Tijdens de pilotfase zullen getrainde beoordelaars het instrument gebruiken om consulten te beoordelen op   communicatievaardigheden (5 consulten van derdejaars aios en 5 consulten van huisartsen) om op deze wijze de toepasbaarheid van het instrument te testen. Hierbij wordt gekeken naar eenduidige interpretatie van de items, de benodigde tijdsinvestering en de toepasbaarheid op de situatie van de arts in opleiding tot huisarts.

Deelonderzoek 1: Onderzoek naar betrouwbaarheid::  Om de betrouwbaarheid van het instrument vast te stellen zullen consulten beoordeeld worden van huisartsen en huisartsen in opleiding. De interne consistentie, item-totaalsore  en de spreiding van de scores zullen worden bepaald. Indien de interne consistentie laag is zal tevens worden bepaald of er sprake is van subschalen. Daarnaast zal worden bepaald hoeveel verschillende beoordelaars en beoordelingsmomenten nodig zijn om tot een betrouwbaar oordeel te komen. 

Deelonderzoek 2: Onderzoek naar validiteit: Concurrente en divergente validiteit van de MITS zullen worden onderzocht. Van 36 aios zullen 3 consulten beoordeeld worden met zowel de MITS, als met 2 andere instrumenten die communicatievaardigheden meten (de Motivational Interviewing Treatment Integrity Scale en de Maas-Globaal) om te onderzoeken in hoeverre beoordelingen overeen komen. 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Validatieonderzoek

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Deels kwalitatief, deels kwantitatief

Onderzoeker

H.H. Oberink

Contactpersoon

H.H. Oberink

Andere betrokkenen

Projectleider: M.R.M. Visser, Senior onderzoeker, onderzoek van onderwijs, huisartsopleiding AMC

Prof. dr. N. Van Dijk (Principal Investigator, onderzoek van onderwijs, Huisartsopleiding AMC)

Drs. S.M. Boom (docent en onderzoeker huisartsopleiding AMC)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)