Naar een gezondere en vitalere samenleving: Mensen mondiger maken en het gebruik van eHealth stimuleren door individuen een persoonlijk en digitaal gezondheidsbudget ter beschikking te stellen

Titel onderzoek Nederlands

Naar een gezondere en vitalere samenleving: Mensen mondiger maken en het gebruik van eHealth stimuleren door individuen een persoonlijk en digitaal gezondheidsbudget ter beschikking te stellen

Titel onderzoek Engels

Towards a healthier and more vital society: Empowering individuals and stimulating the use of eHealth by providing individuals with a personal and digital health budget

Onderzoeksvraag

Wat is de potentie van een digitaal en persoonlijk vitaliteitstegoed om digitale toepassingen ‘gratis’ aan te kunnen schaffen, als een innovatieve manier om de volksgezondheid te stimuleren?

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

De vraag naar eHealth onder consumenten komt onvoldoende op gang. Reden hiervoor is onder andere dat mensen zich nog weinig bewust zijn van wat eHealth hen kan bieden, wanneer ze ziek zijn maar juist ook wanneer zij dit niet zijn. Daarnaast worden veel toepassingen niet afgestemd op de eindgebruiker waardoor de app de eigenlijke doelgroep niet of nauwelijks bereikt. Ook is er veel betaalde eHealth beschikbaar waar mensen onvoldoende toegang toe hebben.
Het zogenaamde FitKnip-experiment is opgezet om burgers te motiveren om gezonde leefstijlkeuzes te maken waarbij zij worden ondersteund door e-health toepassingen. Gebruikers van FitKnip ontvangen een digitaal en persoonlijk vitaliteitstegoed van 100 euro. Hiermee kunnen ze zelf een selectie van betrouwbare gezondheids- en welzijn bevorderende digitale toepassingen aanschaffen. Met FitKnip wordt beoogd om het bewustzijn over en het gebruik van eHealth te stimuleren en daarmee individuen meer controle over hun eigen gezondheid te geven. Om op deze manier te werken aan een vitale(re) en gezonde(re) maatschappij.
Een wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de potentie van FitKnip als een innovatieve manier om de volksgezondheid te stimuleren. De hoofddoelen van dit onderzoek waren inzicht geven in de (1) haalbaarheid (1) en acceptatie van FitKnip (2), en om potentiële effecten op 3) ervaren eigen controle over de gezondheid en 4) de gezondheid zelf in kaart te brengen. Andere onderzoeksdoelen waren om 5) suggesties voor verbetering te identificeren en (6) barrières en succesfactoren voor toekomstige implementatie in kaart te brengen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

prospectieve interventie studie

Aard van het onderzoek

preventie, publieke gezondheid, gezondheidsbevordering

Design van het onderzoek

mixed methods studie, prospectieve interventie studie

Onderzoeker

Jiska Aardoom

Contactpersoon

Romy Willemsen

Projectleider

Jiska Aardoom

Andere betrokkenen

Niels Chavannes en Eline Meijer

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Geiniteerd door Beter met elkaar en gefinancierd door Min VWS. Deelnemers geworven via wijkteams, gemeenten, VWS, IKNL, UMC's , zorgverzkeraars en werkgeversbonden