Ontstaan en terugval van depressie: risicofactoren en preventie

Titel onderzoek Nederlands

Ontstaan en terugval van depressie: risicofactoren en preventie

Titel onderzoek Engels

Onset en recurrence of depressive disorders: contributing factors and prevention

Onderzoeksvraag

1.   Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan en de terugval  naar een depressieve stoornis?2a. Is een self-help preventieve cognitieve therapie met minimale ondersteuning in de eerste lijn (kosten)effectief in het voorkomen van terugval naar depressie bij mensen met recidiverende depressie?2b. Voor welke mensen met recidiverende depressie is een self-help preventieve cognitieve therapie met minimale ondersteuning in de eerste lijn in het bijzonder (kosten)effectief)?

Uitgangsvraag PICO

P

1. Mensen met een verhoogd risico op het ontstaan van of terugval naar een depressieve stoornis 2. Eerstelijns patiënten met recidiverende depressie

I

1. N.v.t. 2. Self-help preventieve cognitieve therapie, met minimale ondersteuning

C

1. N.v.t. 2. Gebruikelijke zorg

O

1. Het ontstaan van of terugval naar een depressieve stoornis 2. Terugval naar een depressieve stoornis

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Depressieve stoornissen brengen een grote ziektelast en hoge maatschappelijke kosten met zich mee.  Het is belangrijk inzicht te verkrijgen in factoren die van invloed zijn op het ontstaan van en de terugval naar depressieve stoornissen. De relatie tussen financiële moeilijkheden en somatisatie enerzijds en depressieve stoornissen anderzijds is bijvoorbeeld nog niet geheel duidelijk.

Daarnaast is nog onbekend of een self-help preventieve cognitieve therapie met minimale ondersteuning in de eerste lijn (kosten)effectief is om depressie te voorkomen bij patiënten met recidiverende depressies en bij welke patiënten deze interventie in het bijzonder (kosten)effectief kan zijn.  Door het identificeren van kenmerken van patiënten die baat hadden bij de interventie kunnen we achterhalen aan welke patiënten preventieve interventies het beste aangeboden kunnen worden.

Het doel van dit onderzoek is daarom om meer inzicht te verkrijgen in risicofactoren voor het ontstaan van en de terugval naar depressie en in factoren die van invloed zijn op de werking van interventies gericht op het voorkomen van terugval naar depressie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

1. Observationeel onderzoek 2. Interventie onderzoek

Aard van het onderzoek

1. Epidemiologisch 2. Therapeutisch

Design van het onderzoek

1. Cohort studie 2. RCT

Onderzoeker

Sandra Dijkstra-Kersten

Contactpersoon

Sandra Dijkstra-Kersten

Andere betrokkenen

  • Karolien Biesheuvel-Leliefeld
  • Henriette van der Horst
  • Hans van der Wouden
  • Harm van Marwijk

ICPC codes

P03 P76

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget