Op weg naar evidence-based en breed gedragen protocollen voor de nacontroles van patiënten met kanker in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Op weg naar evidence-based en breed gedragen protocollen voor de nacontroles van patiënten met kanker in de eerste lijn

Titel onderzoek Engels

Towards evidence-based and broadly supported protocols for cancer follow-up in primary care

Onderzoeksvraag

Welke onderdelen van de nacontrole voor borst- en darmkanker kunnen volgens patiënten en zorgprofessionals worden uitgevoerd in de eerste lijn

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Het aantal mensen dat kanker overleeft neemt toe doordat de ziekte eerder wordt opgespoord, in een gunstiger stadium en door verbeterde behandelmethoden. De schaduwkant van deze ontwikkeling is dat er een forse druk op deze zorg in het ziekenhuis ontstaat. Om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren wordt gesuggereerd dat de huisarts(praktijk) delen van deze zorg zou kunnen overnemen. Het NHG stelt in haar Standpunt ‘Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk’ dat nacontrole voor de meest voorkomende kankersoorten in aanmerking kan komen voor substitutie naar de eerste lijn. Voorwaarde is dat er evidence-based richtlijnen voor huisartsen komen. Daarnaast is ondersteuning door patiënten, huisartsen en ziekenhuismedewerkers van groot belang, voordat het in de praktijk kan worden toegepast.

Het uiteindelijke doel van deze studie is om evidence-based en breed gedragen protocollen te ontwikkelen voor de nacontroles van borst- en darmkanker in de eerste lijn. Specifieke patiëntengroepen zullen worden omschreven voor wie substitutie mogelijk en wenselijk is.

Het eerste deel van de studie bestaat uit twee systematische literatuuronderzoeken van de huidige internationale richtlijnen voor nacontrole van borst- en darmkanker. Vervolgens zullen we patiënten en professionals uit de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis interviewen over welke onderdelen van nacontrole haalbaar zijn om te worden uitgevoerd in de huisartsenpraktijk en voor welke patiëntengroepen dit mogelijk en wenselijk is. De resultaten zullen gebruikt worden in deel 3 waarin we een enquête zullen houden onder een grote, aselecte steekproef van patiënten en professionals in de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis middels discrete choice experimenten. 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Beschrijvend

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Combinatie: Twee systematische reviews, kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek.

Onderzoeker

A.J. Berendsen

Contactpersoon

G.B. Liemburg, AIOTHO

Andere betrokkenen

Dr. D. Brandenbarg (copromotor)

Dr. J. Korevaar (copromotor)

Dr. S.F.A. Duijts

Prof. Dr. M.Y. Berger (promotor)

ICPC codes

X76.01 D75

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw