OPTion - Onderzoek naar behandelvoorkeuren bij ouderen met niet (meer) curatief behandelbare maligniteit

Titel onderzoek Nederlands

OPTion - Onderzoek naar behandelvoorkeuren bij ouderen met niet (meer) curatief behandelbare maligniteit

Titel onderzoek Engels

OPTion - Treatment preferences in elderly patients with non-curable malignancy

Onderzoeksvraag

Wat zijn behandelvoorkeuren en welke invloed heeft exploratie hiervan op decision self-efficacy?

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen (>70 jaar) met recente diagnose van niet (meer) curatief behandelbare maligniteit

I

Gesprek door de huisarts waarin de OPT (outcome prioritization tool) gebruikt wordt

C

Care as usual

O

Decision-self-efficacy: vertrouwen in het eigen vermogen om deel te hebben in de besluitvorming in de gewenste mate

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Het betreft een inventarisatie van behandelvoorkeuren door de huisarts bij patiënten met een niet (meer) curatief te behandelen maligniteit. Deze inventarisatie wordt gedaan met hulp van de gesprekshulp OPT (outcome prioritization tool, ook wel voorkeurenschuif). Er zal worden gekeken naar OPT-scores en het verloop in de tijd daarin vanaf diagnose tot zes maanden daarna.

Om het effect van deze exploratie te beoordelen zullen potentiële deelnemers aan het onderzoek direct na diagnose worden geïdentificeerd en na informed consent volgens de regelen der kunst worden gerandomiseerd naar ofwel de reguliere zorggroep of de OPT-groep. In totaal zullen 226 personen worden geïncludeerd. De OPT-groep bezoekt tussen inclusie en het bespreken van het behandelplan de huisarts. Tijdens dit gesprek wordt de OPT gebruikt. Beide groepen bespreken vervolgens, zoals gebruikelijk, hun behandelplan met de specialist. Na dit gesprek vullen alle deelnemers een aantal vragenlijsten in, waarbij de decision self efficacy schaal de primaire uitkomstmaat is en moeheid, angst en depressie secundaire uitkomstmaten. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre de gekozen behandeling in de reguliere zorggroep verschillen van die in de OPT-. De OPT-groep wordt vervolgens zes maanden gevolgd waarbij steeds voorafgaand aan een vervolgconsult in het ziekenhuis met de huisarts de OPT-score wordt bepaald en na het vervolgconsult de vragenlijsten opnieuw worden beantwoord. Het project komt de zorg ten goede doordat de scores op de vragenlijsten over angst, depressie en moeheid worden gedeeld met hulpverleners. De score op decision self efficacy wordt per arts teruggekoppeld als spiegelinformatie aan het eind van het onderzoek.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

- Medisch inhoudelijk - Communicatie - Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Mw. Drs. M.E. (Mariken) Stegmann

Contactpersoon

Mw. Drs. M.E. (Mariken) Stegmann

Andere betrokkenen

Projectleider: Mw. Dr A.J. (Annette) Berendsen, huisarts en projectleider

Dhr. Dr J. Schuling (Jan), oud-huisarts en onderzoeker

Prof. Dr. M.Y. (Marjolein) Berger, huisarts en hoofd afdeling

ICPC codes

A49.01 D75 R84

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Het onderzoek gaat over de periode tussen diagnose en het maken van het behandelplan. Daarom zijn naast huisartsen ook specialisten van verschillende oncologische poliklinieken betrokken.