Persoonlijke continuïteit en ongeschikt medicatiegebruik bij ouderen in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Persoonlijke continuïteit en ongeschikt medicatiegebruik bij ouderen in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Engels

Personal continuity and inappropriate prescribing in older patients in primary care.

Onderzoeksvraag

Inzicht krijgen in de relatie tussen persoonlijke continuïteit van zorg en het onjuist voorschrijven van medicatie bij ouderen in de huisartsenpraktijk.

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen in de huisartsenpraktijk aan wie medicatie wordt voorgeschreven

I

Hoge continuïteit van zorg

C

Lage continuïteit van zorg

O

Voorschrijfgedrag

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Continuïteit van zorg is één van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke continuïteit – het hebben van een vaste hulpverlener die de patiënt kent en volgt – een positief effect heeft op de arts-patiënt relatie, therapietrouw, ziekenhuisopnames, zorggebruik, zorgkosten en mortaliteit.

De maatschappij en de eerstelijns gezondheidszorg zijn echter veranderd. Patiënten en dokters worden mobieler, solopraktijken worden zeldzamer, huisartsen werken vaker parttime, huisartsen organiseren zich in steeds grotere centra, de patiënt heeft toenemend behoefte aan keuzevrijheid en snelle toegang tot zorg, enzovoorts. Dit zorgt voor wrijving: er is steeds meer bewijs dat persoonlijke continuïteit (kosten-)effectief is, maar tegelijkertijd komt persoonlijke continuïteit steeds meer onder druk te staan.

De kans is klein dat bovengenoemde ontwikkelingen zullen worden teruggedraaid: het betreft veelal ontwikkelingen die niet zijn voorbehouden aan de zorg, maar samenhangen met het tijdsgewricht waarin we leven. De oplossing moet daarom niet gezocht worden in zwemmen tegen de stroom in, maar in “gericht met de stroom mee zwemmen”.

Een kansrijk domein wat betreft het optimaliseren van continuïteit is het voorschrijven van medicatie bij ouderen door de huisarts, omdat: de huisarts op grote schaal (herhaal)medicatie voorschrijft, patiënten ouder langer leven en meer medicatie gaan gebruiken, meer hulpverleners betrokken zijn bij de medicatie voor één patiënt, er aanwijzingen zijn dat discontinuïteit leidt tot onjuist voorschrijven, onjuist voorschrijven ernstige gevolgen kan hebben en digitaal voorschrijven de standaard is, zodat verbeteringen snel en geautomatiseerd kunnen worden doorgevoerd.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Combinatie

Aard van het onderzoek

Praktijkorganisatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Marije te Winkel, AIOTO

Contactpersoon

Marije te Winkel

Andere betrokkenen

Otto Maarsingh

Jettie Bont 

Pauline Slottje 

Henk Schers 

Annemarie Uijen 

Rob van Marum

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Tussen Radboud UMC in Nijmegen en het Amsterdam UMC, locatie VUmc, in Amsterdam, voor het uitwisselen van data en inhoudelijk advies.