Pilot Landelijk toetsingskader

Titel onderzoek Nederlands

Pilot Landelijk toetsingskader

Titel onderzoek Engels

National App Assessment Framework

Onderzoeksvraag

Het hoofddoel van de pilot is ervaring opdoen met het landelijk toetsingsproces voor gezondheidsapps zoals voorgesteld in het adviesrapport.

Uitgangsvraag PICO

P

Gezondheidsapps voor iedereen in Nederland

I

Toetsing volgens CEN-ISO/DTS 82304-2

C

Huidige toetsingsprocessen in Nederland (GGD, GGZ, ZN, PF)

O

• Een routekaart waarin het verdere uitvoerings- en integratieproces van het landelijk toetsingskader wordt beschreven
• Een businessplan omtrent het verdere uitvoerings- en integratieproces van het toetsingskader voor gezondheidsapps met aandacht voor de financiële en organisatorische borging van het geheel en voor de potentiële rol van de ontwikkelaar in deze financiële borging.
• Een beschrijving van hoe een selectiecommissie een selectie aan te toetsen gezondheidsapps kan maken. Dit zal een periodiek proces worden.
• Een pilot certificatieschema welke het screenings- en toetsingsproces beschrijft, met per vraag instructies en regels voor het invullen en beoordelen.
• Een lijst van eisen aan de bouw en beheer van een landelijke database
• Een uitwerking van hoe informatie verkregen door toetsing met het Landelijk toetsingskader gebruikt kan worden om de verschillende stappen in het toetsingskader van Zorgverzekeraars Nederland (ZN); de ZN trechter voor te vullen.
• Een aanbeveling voor hoe het Landelijk toetsingskader aan kan sluiten op andere frontends op basis van de ervaringen met de GGZ-appwijzer.

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Op 17 december jl. werd de kamerbrief aan de tweede kamer verstuurd over de uitkomsten van het adviesrapport van het National eHealth Living Lab (NeLL) over de ontwikkeling van een toetsingskader voor gezondheidsapps en het vervolgproces. In de kamerbrief wordt benoemd dat als eerste vervolgstap een stuurgroep wordt samengesteld welke het toetsingsproces vorm zal geven. Vervolgens wordt in een pilot gekeken hoe het gehele toetsingsproces in de praktijk op werkbare en behapbare wijze uitgevoerd kan worden.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Advies toetsingsproces

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Praktijkorganisatie
Communicatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Implementatie onderzoek

Onderzoeker

Kasper Recourt

Contactpersoon

Kasper Recourt

Andere betrokkenen

Hine van Os, Petra Hoogendoorn

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Alledaagse aandoeningen
Diversiteit
E-health-innovatie/modernisering
GGZ
Infectieziekten
Jeugd
Oncologie
Ouderen-kwetsbare patiënten-multimorbiditeit
Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-
Preventie-screening/vroegdiagnostiek
SOLK

Clusters

A. Algemeen
B. Bloed
D. Spijsverteringsorganen
F. Ogen
H. Oren
K. Hart-vaatstelsel
L. Bewegingsapparaat
N. Zenuwstelsel
P. Psychische problemen
R. Luchtwegen
S. Huid en subcutis
T. Endocriene klieren / voeding / metabolisme
U. Urinewegen
W/X/Y. Zwangerschap / anticonceptie / geslachtsorganen man en vrouw

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

advies over toetsingsproces