SALT Osteoporose Studie (SOS)

Titel onderzoek Nederlands

SALT Osteoporose Studie (SOS)

Titel onderzoek Engels

SALT Osteoporosis Study (SOS)

Onderzoeksvraag

Geeft een getrapt opsporings- en behandelprogramma in de eerste lijn een vermindering van fracturen?

Uitgangsvraag PICO

P

Vrouwen (65+)

I

Een gestructureerd opsporings- en behandelprogramma voor fracturen

C

Gebruikelijke zorg

O

Fracturen

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Voor de behandeling van osteoporose zijn er verschillende medicamenten beschikbaar die het fractuurrisico met 20-50% verminderen in selectieve patiënt populaties. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat het effect is van gestructureerde opsporing en behandeling van patiënten met een hoog fractuurrisico in de eerste lijn.  

De SOS is een open, gerandomiseerde pragmatische studie. Vrouwen van 65 jaar of ouder uit de registers van deelnemende huisartsen zijn uitgenodigd voor dit onderzoek. Vrouwen met één of meer klinische risico factoren voor fracturen zijn gerandomiseerd in de interventie of controle groep. In de interventie groep ondergingen de vrouwen een gestructureerd opsporingsprogramma, bestaande uit DEXA, IVA en de FRAX. Degenen die werden geïdentificeerd met een hoog risico op fracturen, kregen vervolgens een behandeling met botsparende middelen aangeboden. Vrouwen in de controle groep ondergaan de gebruikelijke zorg. Zij krijgen na afloop van het onderzoek alsnog het opsporingsprogramma plus de mogelijk daaruit voortvloeiende behandeling aangeboden. Follow-up vragenlijsten worden na 18 en 36 maanden verstuurd. Na 3 jaar wordt het aantal fracturen en de tijd tot fracturen in de interventie en controle groep met elkaar vergeleken. In totaal zijn er 11.945 vrouwen gerandomiseerd. 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Interventie onderzoek

Aard van het onderzoek

Epidemiologisch, met vergunning als bevolkingsonderzoek

Design van het onderzoek

Gerandomiseerde pragmatische studie

Onderzoeker

Karin M.A. Swart

Contactpersoon

Karin M.A. Swart

Andere betrokkenen

  • Petra J.M. Elders (projectleider)
  • Thomas Merlijn
  • Christy Niemeijer
  • J. Coen Netelenbos
  • Natasja M. van Schoor

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw
Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT) (eerstelijns diagnostisch centrum)

Soort samenwerking

De diagnostiek en dataverzameling worden verzorgd door SALT