Shared-care follow-up na chemotherapie voor testiskanker

Titel onderzoek Nederlands

Shared-care follow-up na chemotherapie voor testiskanker

Titel onderzoek Engels

Shared care follow-up after chemotherapy for testicular cancer

Onderzoeksvraag

Veiligheid en haalbaarheid van shared-care follow-up na chemotherapie voor testiskanker

Uitgangsvraag PICO

P

Testiskankerpatiënten die succesvol zijn behandeld met chemotherapie en nu starten met follow-up of reeds in follow-up zijn

I

Shared-care survivorship care programma

C

Historisch cohort met conventionele hospital-only follow-up

O

Veiligheid en haalbaarheid van shared-care follow-up na chemotherapie voor testiskanker

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Testiskanker is de meest voorkomende maligniteit bij 15-35 jarige mannen. Sinds de introductie van cisplatin combinatie chemotherapie overleeft 80-90 %. De follow-up een behandeling voor testiskanker heeft tot doel om eventueel recidief ziekte vroegtijdig vast te stellen zodat een tweede behandeling kan worden gegeven. Daarnaast is de follow-up van deze jonge testiskankerpatiënten na behandeling gericht op psychosociale begeleiding en op eventuele ontwikkeling van late effecten als gevolg van de behandeling. Daarbij wordt met name gekeken naar hart- en vaatziekten  en risicofactoren hierop.

 

Doel van het project is het ontwikkelen en testen van een shared-care nazorgplan voor patiënten met testiskanker na multi-modale chemotherapie behandeling waarbij intensieve follow-up gericht op een recidieftumor wordt gecombineerd met follow-up gericht op late effecten inclusief cardiovasculaire risicomanagement.

 

Patiënten met een testis carcinoom die hun cisplatin combinatie chemotherapie behandeling hebben voltooid en de follow-up in gaan of reeds in actieve follow-up zijn komen in aanmerking voor deelname aan de shared-care follow-up.

 

Na het formuleren van een follow-up strategie en nazorgplan op basis van richtlijnen voor testiskanker behandeling en op basis van richtlijnen voor controle op late effecten van kankerbehandeling van jong volwassenen zullen deze dienen als centrale leidraad voor follow-up. De gestandaardiseerde follow-up gericht op tumor recidief  en controle op late effecten zullen worden uitgevoerd op de standaard momenten.

De patiënt is hierin leidend. Voor patiënten die meedoen zullen tijdens de uitvoer van nacontrole en nazorg zowel gezien worden op de polikliniek Medische Oncologie als bij de huisarts.

 

Doel is een ontwikkeld en getest shared care “survivorship care plan” met toepassing van richtlijnen voor follow-up van succesvol behandelde testiskanker kankerpatiënten. De follow-up wordt vanuit het UMCG gecoördineerd onder regie van de patiënt uitgevoerd door behandelend oncoloog en huisarts. Overdracht naar eerste lijn en continuïteit van zorg wordt hiermee geoptimaliseerd.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Organisatie van nazorg na kanker

Aard van het onderzoek

Praktijkorganisatie

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

drs. H. Boer

Contactpersoon

H. Boer

Andere betrokkenen

Drs. H. Boer, afdeling medische oncologie, UMCG

Prof.dr. J.A. Gietema, afdeling medische oncologie, UMCG

Dr. A.J. Berendsen, afdeling huisartsgeneeskunde, UMCG

Dr. S. Siesling, IKNL

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek