TRANSFoRm deelstudie: Effect van zo nodig versus continu omeprazol gebruik op refluxsymptomen

Titel onderzoek Nederlands

TRANSFoRm deelstudie: Effect van zo nodig versus continu omeprazol gebruik op refluxsymptomen

Titel onderzoek Engels

TRANSFoRm use case: Effect of on demand versus continuous use of omeprazole on reflux symptoms

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van continu vs. zonodig gebruik van omeprazol op refluxsymptomen?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten tussen 18 en 65 met gastro-oesofagale refluxziekte die behandeld worden met maagzuurremmers in de huisartsenpraktijk

I

Patiënt: Zo nodig gebruik van 20 mg omeprazol, max. dosis 40 mg/dag. Praktijk: Dataverzameling middels elektronische tools

C

Patient: Continu (dagelijks) gebruik van 20 mg omeprazol. Praktijk: Dataverzameling op papier

O

Verschil in refluxsymptomen. Praktijk: verschil in % geworven patiënten.

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

Het EU-project Translational Research and Patient Safety in Europe (oftewel TRANSFoRm) heeft als doel om een IT-platform te ontwikkelen dat onderzoek met behulp van gegevens uit de huisartsenpraktijk bevordert en zo kennis genereert die de huisarts in de praktijk kan gebruiken (a learning health care system). Instrumenten in het IT-platform helpen bijvoorbeeld bij de selectie van patiënten, bij het in kaart brengen van data-kwaliteit, en bij het invullen van benodigde patiëntgegevens, uiteraard met waarborging van de privacy van de patiënt. Doel is om gegevensverzameling voor de patiënt, de huisarts en de onderzoeker efficiënter te laten verlopen door gegevens uit het patiëntendossier te gebruiken. In deze studie evalueren we het gebruik van de ontwikkelde instrumenten bij het uitvoeren van een randomized controlled trial (RCT). In de RCT vergelijken we de effecten van zo nodig en continu gebruik van protonpompremmers op refluxsymptomen, kwaliteit van leven en ervaren gezondheid in patiënten met gastro-oesofagale refluxziekte (GORZ). De RCT wordt uitgevoerd in 5 landen. Per land nemen 8 huisartsenpraktijken deel aan de studie. De helft van de praktijken voert de RCT uit met behulp van de in het TRANSFoRm project ontwikkelde elektronische tools, de andere helft op de standaard manier, zonder de tools. Voorafgaand aan de RCT wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in 2 huisartsenpraktijken om te bepalen of de elektronische tools doen wat ze behoren te doen en deze eventueel voor gebruik in de RCT nog aan te passen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch, Methodisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, ICT

Design van het onderzoek

RCT in een geclusterde RCT. Randomisatie van patiënten naar zo nodig of conintu gebruik van protonpompremmers en randomisatie van praktijken naar werving en dataverzameling m.b.v. elektronische tools of op de standaard manier, zonder tools.

Onderzoeker

K. Hek

Contactpersoon

R.A. Verheij (projectleider, programmaleider NIVEL Zorgregistraties eerste lijn)

Andere betrokkenen

A. Andreasson (onderzoeker Karolinska Institutet Zweden)

ICPC codes

D84 D84.02 D84.03 D03

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Partners in het TRANSFoRm project. Zie de website transformproject.eu voor een overzicht.

Soort samenwerking

Ontwikkelen en testen elektronische tools, studie-opzet, uitvoer RCT in andere landen.