TRANSFoRm. Deelstudie privacy and confidentiality framework

Titel onderzoek Nederlands

TRANSFoRm. Deelstudie privacy and confidentiality framework

Onderzoeksvraag

Framework voor het beschrijven van privacy maatregelen bij het gebruik van routine zorgdata.

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

Het EU-project Translational Research and Patient Safety in Europe (oftewel TRANSFoRm) heeft als doel om een IT-platform te ontwikkelen dat onderzoek met behulp van gegevens uit de huisartsenpraktijk bevordert en zo kennis genereert die de huisarts in de praktijk kan gebruiken (a learning health care system). Instrumenten in het IT-platform helpen bijvoorbeeld bij de selectie van patiënten, bij het in kaart brengen van data-kwaliteit, en bij het invullen van benodigde patiëntgegevens, uiteraard met waarborging van de privacy van de patiënt. Doel is om gegevensverzameling voor de patiënt, de huisarts en de onderzoeker efficiënter te laten verlopen door gegevens uit het patiëntendossier te gebruiken.

Eén van de deelprojecten behelst het ontwikkelen van een privacy- and confidentiality framework.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een framework voor het beschrijven van de wijze waarop wordt omgegegaan met privacy-gevoelige informatie uit routine zorgdata uit de eerste lijn. Een artikel is geaccepteerd voor publicatie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

desk research, literatuurstudie

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

R.A. Verheij

Contactpersoon

R.A. Verheij

Andere betrokkenen

Christian Ohmann (hoogleraar university Düsseldorf), W. Kuchinke (University of Dusseldorf, Duitsland), E.-B. van Veen (MedLawconsult, Nederland), S. Farrell (Tritity College Dublin, Ierland)

ICPC codes

alle

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Multidisciplinaire samenwerking tussen informatici, juristen, artsen, zorgonderzoekers, databaseverantwoordelijken van universiteiten, onderzoekstinstellingen en ICT-leveranciers.