Transmuraal collaboratief zorgmodel voor cardiovasculair risicomanagement en medicatiecontrole bij patiënten met AntipsyChoTICa

Titel onderzoek Nederlands

Transmuraal collaboratief zorgmodel voor cardiovasculair risicomanagement en medicatiecontrole bij patiënten met AntipsyChoTICa

Titel onderzoek Engels

Transmural collaborative care model for cardiovascular risk management and medication review for patients using AntipsyChoTICs (TACTIC): a cluster randomised stepped wedge trial

Acroniem

TACTIC

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit van TACTIC bij patiënten die atypische antipsychotica gebruiken in de huisartspraktijk ten aanzien van verlagen van voorspeld cardiovasculair risico en verbeteren van mentale gezondheid?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten (25-84jr) die minstens 3 maanden atypische antipsychotica gebruiken, voorgeschreven door de huisarts, met een voorspeld 10-jaarsrisico op hart- en vaatziekten van ≥5%

I

TACTIC

C

Standaard zorg

O

Voorspeld 10-jaarsrisico op hart- en vaatziekten, berekend met de QRISK3, en mentale gezondheid, gemeten met de MHI-5. Voor de kosteneffectiviteit QALY’s afgezet tegen kosten.

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Het gebruik van antipsychotica neemt wereldwijd toe. Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening en patiënten behandeld met atypische antipsychotica hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Monitoring van effecten van antipsychoticagebruik, evenals screening op cardiovasculaire risico's bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, gebeurt onvoldoende in de Nederlandse huisartspraktijk. Huisartsen ervaren barrières met betrekking tot kennis, samenwerking met psychiaters en therapietrouw van de patiënt.
Om deze barrières te overwinnen, heeft de eerstelijnscoöperatie Onze Huisartsen Arnhem B.V., in nauwe samenwerking met het Radboudumc, een transmuraal collaboratief zorgmodel ontwikkeld voor CVRM en medicatiebeoordeling voor patiënten met atypische antipsychotica in de huisartspraktijk (TACTIC).
Doelstelling: de effectiviteit van TACTIC beoordelen met betrekking tot het voorspelde cardiovasculaire risico en mentale kwaliteit van leven. Het secundaire doel is om de kosteneffectiviteit ervan te beoordelen.
Onderzoeksopzet: gerandomiseerde trial met incomplete stepped wedge design.
Studiepopulatie: volwassen patiënten (25-84 jaar) uit huisartsenpraktijken, die atypische antipsychotica gebruiken, voorgeschreven door hun huisarts.
Interventie: TACTIC, een eenmalige transmurale interventie bestaande uit drie stappen: 1) online informatievideo om patiënten te informeren over de cardiovasculaire risico's van antipsychoticagebruik en over de werkwijze van het multidisciplinair overleg, 2) een multidisciplinair overleg met de patiënt om diens antipsychoticagebruik en cardiovasculair risico te evalueren en behandeladvies op maat te geven, en 3) een vervolgcontact met de huisarts om de behandeladviezen middels gedeelde besluitvorming om te zetten in een geïndividualiseerd actieplan.
Primaire uitkomstmaten: verandering in cardiovasculair risico, berekend met de QRISK3-score, en verandering in mentale kwaliteit van leven, gemeten met de MHI-5.
Follow-up: 5-20 maanden, afhankelijk van instroommoment.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

K.J. van den Brule-Barnhoorn

Contactpersoon

K.J. van den Brule-Barnhoorn

Projectleider

E. Bischoff

Andere betrokkenen

K.M. Jakobs, M. Biermans, J. van Lieshout, J. Janzing, W. Cahn

ICPC codes

P72 P73 P76 P98

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Ontwikkeling van interventie, onderzoek naar haalbaarheid, effectiviteit en implementatie.