Voorspellers van psychische stress na een vals positieve darmkankerscreeningtest

Titel onderzoek Nederlands

Voorspellers van psychische stress na een vals positieve darmkankerscreeningtest

Titel onderzoek Engels

Predictors of psychological distress following a false positive colorectal cancer screening test

Onderzoeksvraag

Welke factoren voorspellen psychische stress na een vals positieve testuitslag van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Uitgangsvraag PICO

P

mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar met een vals-positieve FIT

I

prognostische factoren (o.a. leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, uitkomst vervolgonderzoek, coping, etc.)

C

patiënten met weinig psychosociale distress versus patiënten met veel psychosociale distress

O

psychosociale stress gemeten met de PCQ vragenlijst (Psychological Consequences of Screening Questionnaire)

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

In 2014 werd in Nederland het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Het bevolkingsonderzoek heeft tot doel om de ziektelast en sterfte aan darmkanker te verminderen. Bij het bevolkingsonderzoek wordt onderzocht of er bloed in de ontlasting zit met behulp van een fecale occult bloedtest (FIT). Bij ongeveer 5% van de patiënten wordt een positieve uitslag gevonden en vindt er een coloscopie plaats. Hiervan heeft 8% darmkanker, 42% gevorderde poliepen, 24% beginnende poliepen en 26% geen afwijkingen. Bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is gebleken dat vrouwen soms  3  jaar  na een vals positieve testuitslag  nog   psychische spanning ervaren.  Bij  het bevolkingsonderzoek  naar darmkanker is het onbekend welke factoren bijdragen aan screenings specifieke psychosociale stress na een vals-positieve testuitslag. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op screenings specifieke psychosociale stress na een vals-positieve darmkankerscreeningstest.

In oktober 2015 is een prospectieve cohortstudie gestart. Mannen en vrouwen tussen de 55-75 jaar, met een positieve FIT worden door de huisarts (in opleiding) geïncludeerd.  Deelname is vrijwillig en bestaat uit het invullen van een vragenlijst voordat de coloscopie plaatsvindt en 4 keer daarna (na 1, 6, 12 en 24 weken). De vragenlijst bevat o.a. de PCQ (Psychological Consequences of Screening Questionnaire), een gevalideerde maat om psychosociale stress na screening te meten. Factoren die psychologische spanning kunnen voorspellen worden onderzocht m.b.v. een predictiemodel. De factoren die worden onderzocht zijn: leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, uitkomst van het vervolgonderzoek, co-morbiditeit, geneesmiddelengebruik, coping strategie, persoonlijkheid, zorggebruik, angst, depressie en somatisatie. Hiervoor moeten 230 deelnemers worden geïncludeerd.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele

Onderzoeker

J.L. van der Velde

Contactpersoon

J.L. van der Velde

Andere betrokkenen

Marco Blanker, huisarts-onderzoeker

Annette Berendsen, huisarts-onderzoeker

Marjolein Berger, professor huisartsgeneeskunde

Huib Burger, epidemioloog

ICPC codes

A97.01 D16

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere klinische afdeling eigen organisatie en andere klinische afdeling andere organisatie

Soort samenwerking

adviserende rol