Ziektegedrag gedurende vijf jaren na een periode van angst of depressie bij de huisartsgeneeskunde

Titel onderzoek Nederlands

Ziektegedrag gedurende vijf jaren na een periode van angst of depressie bij de huisartsgeneeskunde

Titel onderzoek Engels

Illness behaviour during five years afte an episode of anxiety or depression

Onderzoeksvraag

Hoe is het beloop van angst en depressie over een periode van 5 jaar?

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Studie design

Er wordt gebruik gemaakt van de geanonimiseerde database van NIVEL Zorgregistraties15. Voor de periode tussen 2007-2011 is er van 40 huisartsen continue data beschikbaar. Deze beschikbare data bestaat onder andere uit de International Classification Primary Care (ICPC) diagnose, de duur van episodes, prescripties, verrichtingen en verwijzingen. 

Studie populatie

Patiëntengroep: Alle patiënten uit de database met een door de huisarts gediagnosticeerde angststoornis (P01 of P74), depressie (P03 of P76) of emotionele distress (P02) in 2007, waarvan data tussen 2007-2011 volledig aanwezig is. De patiëntengroep bestaat uit 3045 patiënten.

Controle groep: Aan elke patiënt met depressie of angst zijn één of twee controle patiënten gekoppeld uit dezelfde huisartspraktijk met hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd. De controle persoon mag geen psychische aandoening in het eerste jaar na start follow-up hebben gekregen. De controle groep bestaat uit 5857 patiënten.

Variabelen/ eindpunten:

Onafhankelijke variabelen: wel/ niet psychische aandoening, geslacht, leeftijd, co-morbiditeit

Afhankelijke variabelen: aantal bezoeken huisarts, duur ziekte episode, aantal en duur van nieuwe psychische dan wel niet psychische episodes, verkregen behandelingen, aantal en soort verwijzingen.

Statistische analyse:

De variabelen bestaan uit dichotome, nominale en continue variabelen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van de statistische toetsen. Om te controleren of de twee groepen vergelijkbare groepen zijn wordt de Chi-kwadraat test voor nominale data en de Student's t-test voor normaal verdeelde continue variabelen gebruikt.

Het effect van de variabelen wordt geanalyseerd door middel van logistische regressies voor dichotome uitkomstvariabelen; in eerste instantie univariate, later multipele regressies.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

P.F.M. Verhaak

Contactpersoon

P.F.M. Verhaak

ICPC codes

P01 P02 P03 P74 P76

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

NIVEL levert data uit NIVEL Zorgregistraties