MDR'en

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening

Initiërende partij(en):
NVOG, NHG, NVVC, NIV, NVN

De Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVR) en gepubliceerd in 2014.

Inhoud van de richtlijn

Het doel van deze richtlijn is:
(a) inventariseren van de beschikbare kennis over cardiovasculaire risicofactoren en het risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit bij vrouwen met in het verleden opgetreden of vastgestelde reproductieve aandoeningen (zwangerschapshypertensie, preeclampsie, herhaald miskraam, vroeggeboorte, groeibeperkt kind, PCOS en/of POI);
(b) opstellen van aanbevelingen voor multidisciplinair cardiovasculair risicomanagement (diagnostiek en therapie) op maat bij deze vrouwen, zoveel mogelijk aansluitend bij de bestaande NHG standaard CVRM;
(c) ontwikkelen van consensus over de taakverdeling tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn bij dit cardiovasculair risicomanagement, alsmede over indicaties voor doorverwijzing, aangezien dit buiten het traditionele kennisgebied van de gynaecoloog valt; en
(d) identificeren van belangrijke hiaten in de huidige kennis op dit gebied.

De richtlijn geldt voor:
(a) alle vrouwen die een zwangerschap hebben doorgemaakt die werd gecompliceerd door zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie, vroeggeboorte of groeibeperkt kind;
(b) vrouwen met een herhaalde miskraam, prematuur ovariële insufficiëntie of polycysteus ovarium syndroom.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement M84