MDR'en

Herziening Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1

Initiërende partij(en):
NVA, NVR

De Richtlijn 'Herziening Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 is herzien op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en gepubliceerd in 2014.

Inhoud van de richtlijn

  • De richtlijn is geschreven voor en door de zorgverleners in samenspraak met de vertegenwoordiger van de Patiëntenvereniging CRPS-I en kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten.
  • De richtlijn biedt aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen, hetgeen voor de implementatie bevorderlijk is.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Pijn M106