MDR'en

Jicht

Initiërende partij(en):
NVR, KiMS

De richtlijn Jicht is ontwikkeld op initatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en gepubliceerd in 2013.

Inhoud van de richtlijn

Deze richtlijn is een richtlijn voor de tweedelijnszorg van patiënten met jicht. Voor de eerstelijnszorg wordt verwezen naar de richtlijn ‘Artritis’ (Nederlands Huisartsen Genootschap, 2009). Er is naar gestreefd de richtlijn zoveel mogelijk te laten aansluiten bij deze NHG-Standaard.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Artritis M90